Версия за печат

02009-2020-0001

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

61. Педагогически науки


Решение номер 1 от дата 19.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000081568

BG331, Основно училище Свети Патриарх Евтимий - гр.Варна, жк. Владислав Варненчик, ул. Димитър Дончев №10, За: Веселина Манолова, България 9023, Варна, Тел.: 00359 879940002, E-mail: ou.patriarha@gmail.com, Факс: 00359 52510692

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.patriarha.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/ou-patriarh-1163/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ И ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ УЧЕБНИЦИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ I, II, III, IV, V, VI и VII КЛАС НА ОУ „СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ - ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ “

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Към датата на решение за откриване на процедура са известни прогнозни количества учебници, учебни КОМПЛЕКТИ и ЕЧУ, както следва: Обособена позиция № 1: Доставка на учебници, учебни комплекти и ЕЧУ от издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД, с прогнозна стойност 29255.43лв без ДДС; Обособена позиция № 2: Доставка на учебници, учебни комплекти и ЕЧУ от издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, с прогнозна стойност 15179.38лв без ДДС; Обособена позиция № 3: Доставка на учебници, учебни комплекти и ЕЧУ от издателство „ПИЪРСАН ЕДЮКЕЙШЪН ЛИМИТИД“, с прогнозна стойност 4876.75лв без ДДС; Обособена позиция № 4: Доставка на учебници, учебни комплекти и ЕЧУ от издателство „БИТ И ТЕХНИКА“ ООД, с прогнозна стойност 1892.82лв без ДДС; Обособена позиция № 5: Доставка на учебници, учебни комплекти и ЕЧУ от издателство „ИЗКУСТВА“ ЕООД, с прогнозна стойност 68.48лв без ДДС; Обособена позиция № 6: Доставка на учебници, учебни комплекти и ЕЧУ от издателство „РИВА“ АД, с прогнозна стойност 2543.67лв без ДДС; Обособена позиция № 7: Доставка на учебници, учебни комплекти и ЕЧУ от издателство „ДОМИНО“ ЕООД, с прогнозна стойност 687.50лв без ДДС.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 54504.03 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Учебниците и учебните комплекти представляват обект на авторско право по смисъла на чл.3, ал.2, т.3 от ЗАПСП. В съдържанието на авторското право като основно имуществено право се включва изключителното право на автора да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица (чл.18, ал.1 от ЗАПСП). Съгласно чл. 162 от ЗПУО, Министърът на образованието и науката за всяка учебна година утвърждава със заповед списък на познавателни книжки, учебници и учебните комплекти и издателствата, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование. Със Заповед № РД-09-48/13.01.2020г. на Министъра на образованието и науката е утвърден списъка на одобрените познавателни книжки, учебници и учебните комплекти, които ще се ползват за учебната 2020/2021 година, както и издателства, които ще ги разпространяват. Със Заповед № РД 09 – 541 / 27.02.2020 г. на Министъра на образованието и науката, с която е утвърден График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки,учебници и учебни комплекти за учебната 2020/2021 година Съгласно чл.164, ал.1 от ЗПУО познавателни книжки, учебници и учебните комплекти се осигуряват за безвъзмездно ползване при условия и ред определени от МС. Съгласно чл.164, ал.2 от ЗПУО, чл.2, ал.1 от Постановление №79 от 13.04.2016 г. на МС и с оглед на дадените указания познавателни книжки, учебници, учебните комплекти и учебни помагала са избрани от учителите на заседания на Методичните обединения, като избора е направен с мотивацията, че избраните учебници отговарят на нивото на учениците в ОУ "Свети Патриарх Евтимий" и са богати на упражнения за постигане на знания, умения и компетентности. Проведено е заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 6/17.03.2020г., на което е взето решение за избор на учебници и учебни комплекти за обучението на учениците и е съгласувано на заседание на Обществения съвет с Протокол №5/17.03.2020г. Мотивите за избора на процедура по реда на чл.79, ал.1, т.3, буква "в" от ЗОП са свързани с факта, че обществената поръчка, в частност по съответната обособена позиция може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост. Възлагането на обществената поръчка на други лица, би довело до нарушаването на авторски права и други права на интелектуалната собственост или на изключителни права, придобити по силата на закон или административен акт. Издателствата, с които ще бъдат сключени договори по настоящата обществена поръчка притежават авторски и изключителни права за издаване и разпространение на учебници, учебни комплекти и учебни помагала, като това право им е признато и утвърдено по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, както и чрез заповед на Министъра на образованието и науката.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП, възложителят ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. Варна няма да прилага чл. 64, ал.2 и ал.3 от ППЗОП – не изготвя и не изпраща покани за участие в процедура, а директно ще заяви на съответните издателства нужните количества и след влизане в сила на настоящото решение ще сключи договори за обществена поръчка за всяка от обособените позиции на основание чл. 79, ал.1, т.3, буква „в“ от ЗОП. При подписването на договора определеният за изпълнител представя освен документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Обособена позиция № 1: Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД, със седалище и адрес на управление, гр. София, район Овча купел, ул. Земеделска №2; Обособена позиция № 2: Издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД (правоприемник на издателство "Булвест 2000" ООД и ИК “Анубис” ООД) със седалище и адрес на управление, гр. София 1574, ул. „Никола Тесла“ 5, сграда BSR II, ет. 4 Обособена позиция № 3: Издателство „ПИЪРСАН ЕДЮКЕЙШЪН ЛИМИТИД“, представлявано от „С.А.Н.ПРО“ ООД, гр. Варна, със седалище и адрес на управление, район Одесос, ул. Янкул Войвода № 30, бл. А, вход 2, ателие 1; Обособена позиция № 4: Издателство „БИТ И ТЕХНИКА“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9009, ул. „Капитан Райчо Николов“ № 101; Обособена позиция № 5: Издателство „ИЗКУСТВА“ ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр. София Студентски град ул."Д-р Йордан Йосифов" 8Б; Обособена позиция № 6: Издателство „РИВА“ АД, със седалище и адрес на управление 1000 София ул. "Неофит Рилски" № 70, ет. 3; Обособена позиция № 7: Издателство „ДОМИНО“ ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. "Княз Александър Батенберг" 28

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

При подписване на договора следва да се представят следните документи: 1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост; 2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверения от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на издателството; 3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“; 4. декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Документите по т. 1 и т. 4 се представят за всяко от лицата, които представляват издателството или са членове на неговите управителни и надзорни органи. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, такива документи се представят за физическите лица, които го представляват. Документите по т. 2 и т. 3 се представят за юридическото лице – издателство, с което се сключва договорът. Срокът за подписване на договори е до 10.04.2020 година, а срокът за доставка на заявените учебници, учебни помагала и електронно четими варианти на учебници е до 04.09.2020 година.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за обжалване се определя на 10 (десет) дни при спазване на разпоредбите на чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Веселина Петрова Манолова

VIII.2) Длъжност

Директор