Версия за печат

02192-2020-0001

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

61. Педагогически науки


Решение номер 1 от дата 16.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 175779618

BG331, Второ ОУ Никола Йонков Вапцаров, ж.к. Възраждане-II, За: Кремена Георгиева, България 9020, Варна, Тел.: 052 506416, E-mail: vapcarovou@mail.bg, Факс: 000 000000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vtoroouvapcarov.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/vtoroouvapcarov-515/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на познавателни книжки,учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за безвъзмездно ползване от децата от ПГ и учениците от 1 до 7 клас във Второ ОУ "Н.Й.Вапцаров" - гр.Варна за учебната 2020/2021г. по обособени позиции: Обособена позиция №1 "Учебници,учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници, издадени от издателство КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД", Обособена позиция №2 "Познавателни книжки, учебници,учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници, издадени от издателство Бит и техника" ООД", Обособена позиция №3 "Учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници издадени от издателство Архимед-2 ЕООД", Обособена позиция №4 "Учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници издадени от издателство Питагор ООД" Обособена позиция №5 "Учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници издадени от издателство Просвета-София АД", Обособена позиция №6 "Учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници издадени от издателство С.А.Н-ПРО ООД", Обособена позиця №7 "Учебници ,учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници издадени от издателство БГ Учебник ЕООД" и Обособена позиция №8 "Учебници и учебни комплекти издадени от издателство Изкуства" ЕООД.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на познавателни книжки,учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за безвъзмездно ползване от децата от ПГ и учениците от 1 до 7 класвъв Второ ОУ "Н.Й.Вапцаров" - гр.Варна за учебната 2020/2021г. по обособени позиции: Обособена позиция №1 "Учебници,учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници издадени от издателство КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД" на стойност 17102лв. без ДДС, Обособена позиция №2 "Учебници,учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници, издадени от издателство Бит и техника" ООД" на стойност 12800лв. без ДДС, Обособена позиция №3 "Учебници и учебни комплекти издадени от издателство Архимед-2 ЕООД" на стойност 3734лв. без ДДС, Обособена позиция №4 "Учебници,учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници издадени от издателство Питагор ООД" на стойност 2460лв. без ДДС, Обособена позиция №5 "Учебници,учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници издадени от издателство Просвета-София АД" на стойност 13625лв. без ДДС, Обособена позиция №6 "Учебници,учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници издадени от издателство С.А.Н-ПРО ООД" на стойност 5863лв. без ДДС, Обособена позиця №7 "Учебници,учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници издадени от издателство БГ Учебник ЕООД" на стойност 3463лв. без ДДС и Обособена позиция №8 "Учебници и учебни комплекти издадени от издателство Изкуства" ЕООД на стойност 373лв. без ДДС.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 59420 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Мотивите за избора на процедура по реда на чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП са свързани с факта, че обществената поръчка може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост. Познавателните книжки, учебниците и учебните помагала представляват обект на авторско право по смисъла на чл.3, ал.2, т.3 от ЗАПСП. Съгласно чл. 18, ал. 1 от същия закон, авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица. Тези авторски права са предоставени от автора на издателя посредством издателски или друг договор, от който произтича правото на възпроизвеждане/отпечатване и разпространение, необходим за участие в процедурата за оценяване и одобряване, съгласно Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. Съгласно чл. 162 от ЗПУО министърът на образованието и науката утвърждава списък на познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за съответната учебна година, като списъкът се публикува на официалната интернет страница на Министерството на образованието и науката преди началото на учебната година. Познавателни книжки и учебници, които не са включени в утвърдения от министъра списък, не може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование. Като се има предвид уредената в Наредба № 10 от 19.12.2017 г. процедура за оценяване и одобряване на проектите на познавателни книжки, учебници и учебни помагала и на промените в тях, то може да се приеме, че притежанието на разглежданите авторски права се изследва в рамките на процедурата, в резултат на която съответният учебник/книжка/помагало се одобрява, т.е. щом съответното издателство е посочено в утвърдения на основание чл. 162 от ЗПУО списък, то е безспорно, че то притежава авторски и изключителни права за издаване и разпространение на съответните познавателни книжки, учебници и учебни помагала, като тези права са признати по законоустановения ред от министъра на образованието и науката. Със Заповед № РД09-48/13.01.2020 г. министърът на образованието и науката е утвърдил списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година. Съгласно чл. 164 от ЗПУО учебниците и учебните помагала, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците, се избират от учителите, които преподават по учебния предмет в съответния етап от степента на образование в дадено училище, след съгласуване с обществения съвет, а познавателните книжки и учебните помагала, които се използват в предучилищното образование, се избират от учителите, които преподават в съответната група в детската градина или в училището. В съответствие с посочените законови изисквания е направен избор на учебници и учебни помагала за учебната 2020/2021 г. с Протокол №3 от 02.03.20г. на ПС и съгласуван с Протокол № 3 от 04.03.2020 г. от заседание на Обществения съвет при Второ ОУ „Н.Й.Вапцаров“, на което е съгласуван изборът от учителите в училището на познавателни книжки,учебници,учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници за децата от ПГ и учениците от I до VII клас за учебната 2020/2021година. Единствените възможни изпълнители на доставките на познавателни книжки, учебници и учебни помагала, са притежаващите авторски права върху тях издателства, поради което с тях следва да се сключат договори за доставка.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл.65 ал.1 т.1 от ППЗОП няма да се изпраща покана, а директно ще се заявят на съответните издателства нужните количества и след влизане в сила на настоящото решение ще се сключат договори на основание чл.79 ал.1 т.3 б "в".

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл.65 ал.2 от ППЗОП и след влизане в сила на настоящото решение ще се сключат договори на основание чл.79 ал.1 т.3 б."в" . При подписването на договора определеният за изпълнител представя освен документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Срокът за подписване на договори е до 10.04.2020г., а срокът за доставка на заявените познавателни книжки, учебници, уч. помагала и електронно четими варианти на учебници е до 04.09.2020г.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срока за обжалване се определя на 10(десет) дни при спазване на разпоредбите на чл.197 ал.1 т.5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

17.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Иванка Радославова Николова

VIII.2) Длъжност

Директор на Второ ОУ "Никола Йонков Вапцаров" гр.Варна