Версия за печат

02711-2020-0071

BG-гр.Провадия:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 48 от дата 12.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120111

BG331, ТП Държавно горско стопанство Провадия при СИДП ДП Шумен, кв.Север, За: инж.Ангелина Янева- зам.директор при ТП ДГС Провадия, България 9200, гр.Провадия, Тел.: 0518 42176, E-mail: dgs.provadia@dpshumen.bg, Факс: 0518 42170

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgsprovadia.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://wp.me/p82ovF-cTH.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: горско стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Извършване на услуга, включваща товаро- разтоварни дейности с включен транспорт за нуждите на ТП „ДГС Провадия“ за 2020 година, съгласно техническа спецификация“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка, включва: 1. дейности по товарене, разтоварване и транспорт на прогнозно количество от 120 пр.м3 дървесина от ДГТ на територията на ТП ДГС Провадия до административен адрес на ТП ДГС Провадия, находящ се в гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север. 2. Посочените количества са прогнозни и Възложителят не се ангажира с усвояването на същите след сключването на договор.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Услугите в предмета на поръчката са пряко и систематично свързани помежду си. Организацията на работния процес и качественото изпълнение на поръчката обуславя необходимостта услугите да се извършват от един изпълнител. Разделянето на обособени позиции е преценено като нецелесъобразно, тъй като предметът на настоящата поръчка е единен и неделим, както и изискванията към качеството и изпълнението на услугата..Възлагането на поръчката без да бъде разделяна на обособени позиции ще гарантира постигане на оптимален резултат за стопанството.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2100 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 85530 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Съгласно Заповед №414/11.12.2019г. на директора на СИДП ДП Шумен е утвърден общ прогнозен финансов ресурс на СИДП ДП- гр. Шумен за 2020 година в размер от 85530,00 лева без ДДС по т.18 от раздел услуги към Приложение №1 от заповедта - за товаро-разтоварни дейности и транспорт работници ЛКМ и др.транспорт, като по отношение на ТП ДГС Провадия, прогнозният финансов ресурс е в размер на 2100,00 лева без ДДС.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

прогнозната стойност на обществената поръчка към датата на решението за нейното откриване е 2100.00 /две хиляди и сто / лева без ДДС и при изчисляване на същата Възложителят е включил всички плащания без данък върху добавената стойност (ДДС), които са му известни към този момент. Предметът на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации. Не са налице условията за провеждане на ограничена процедура, състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление. Налице са възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по реда, предвиден в ЗОП за публично състезание. С цел да се осигури максимална публичност и да се постигнат най - добрите за възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Настоящата процедура се възлага на основание Заповед №414/11.12.2019г . на Директора на СИДП ДП – Шумен.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т.4 от ЗОП жалби могат да се подават пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от: изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Живко Драгомиров Живков

VIII.2) Длъжност

директор