Версия за печат

02711-2020-0069

BG-Провадия:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

16. Химически технологии


Решение номер 47 от дата 12.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120111

BG331, ТП Държавно горско стопанство Провадия при СИДП ДП Шумен, кв.Север, За: инж.Ангелина Янева- зам.директор при ТП ДГС Провадия, България 9200, Провадия, Тел.: 0518 42176, E-mail: dgs.provadia@dpshumen.bg, Факс: 0518 42170

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgsprovadia.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://wp.me/p82ovF-cTD.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: горско стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове боя, универсален дълготраен спрей, специализиран дълготраен горски спрей за маркиране на стояща дървесина в гората, и други материали, необходими за маркиране, измерване и извоз на дървесина от Държавна горска територия, във връзка с осъществяване стопанската дейност на ТП „ДГС Провадия”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове боя, универсален дълготраен горски спрей, специализиран дълготраен горски спрей- боя и други материали, необходими за маркиране, измерване и извоз на дървесина от Държавна горска територия, във връзка с осъществяване стопанската дейност на ТП „ДГС Провадия" за 2020 година, както следва: а)Универсален дълготраен горски спрей: син, разфасовка 400 мл – 100 бр.; б )Специализиран дълготраен горски спрей- боя за маркиране на стояща дървесина в гората – 170 бр., предназначен за нанасяне маркиране върху влажна и непочистена повърхност, с трайно покритие след нанасяне маркиране на дървесината от минимум две години; форма / разфасовка: аерозолен флакон от 500мл; Цвят : сигнален/неонов цвят – оранжев;в)Специализиран дълготраен горски спрей- боя за маркиране на стояща дървесина в гората – 20 бр, предназначен за нанасяне маркиране върху влажна и непочистена повърхност, с трайно покритие след нанасяне маркиране на дървесината от минимум две години; форма / разфасовка: аерозолен флакон от 500мл; Цвят: матов бял ; г).Алкидна боя за маркиране на дървесина: 1. цвят бял в разфасовка от 700 g /кутия/ - 10 кутии; 1. цвят син в разфасовка от 700 g /кутия/ - 10 кутии; д).Разредител за боя, в разфасофка от 850 ml – 20 бр; е).Четки за маркиране на дървесина - плоски четки с естествен плътен косъм с широчина от 50мм. - 20 бр.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Доставките в предмета на поръчката са пряко и систематично свързани помежду си. Организацията на работния процес и качественото изпълнение на поръчката обуславя необходимостта доставките да се извършват от един изпълнител. Разделянето на обособени позиции е преценено като нецелесъобразно, тъй като предметът на настоящата поръчка е единен и неделим, както и изискванията към доставчика и качеството на доставяната стока. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции ще доведе до оскъпяването на поръчката, защото съвсем логично изпълнителят на всяка обособена позиция е да се стреми да реализира по-висока печалба, докато ако поръчката бъде възложена на един изпълнител, той със сигурност ще направи по-големи отстъпки в цената на доставките, предвид по – голямото количество. По този начин, чрез комплексното доставяне от един изпълнител, ще се постигане най-ниска цена..Възлагането на поръчката без да бъде разделяна на обособени позиции ще гарантира постигане на оптимален резултат за стопанството.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 78250 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Съгласно Заповед №414/11.12.2019г. на директора на СИДП ДП Шумен е утвърден общ прогнозен финансов ресурс на СИДП ДП- гр. Шумен за 2020 година в размер от 78250,00 лева без ДДС по т.5 от раздел доставки към Приложение №1 от заповедта - за доставка на боя, спрей, разредител и др (за маркиране), като по отношение на ТП ДГС Провадия, прогнозният финансов ресурс е в размер на 2000,00 лева без ДДС


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

прогнозната стойност на обществената поръчка към датата на решението за нейното откриване е 2000.00 /две хиляди / лева без ДДС и при изчисляване на същата Възложителят е включил всички плащания без данък върху добавената стойност (ДДС), които са му известни към този момент. Предметът на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации. Не са налице условията за провеждане на ограничена процедура, състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление. Налице са възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по реда, предвиден в ЗОП за публично състезание. С цел да се осигури максимална публичност и да се постигнат най - добрите за възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Настоящата процедура се възлага на основание Заповед №414/11.12.2019г . на Директора на СИДП ДП – Шумен.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

в 10-дневен срок по реда на чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Живко Драгомиров Живков

VIII.2) Длъжност

директор