Версия за печат

04604-2020-0001

BG-с. Антимово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

66. Застрахователна и/или осигурителна дейност


Решение номер 1 от дата 11.03.2020 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 202623635

BG311, Дунав мост Видин-Калафат АД, ж.к.”Местност Гриндури”,ул. „96” № 4, община Видин, с. Антимово 3776, За: Елисавета Антонова, България 3776, с. Антимово, Тел.: 094 988180, E-mail: dunavmost2.vd@gmail.com, Факс: 094 988180

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.vidincalafatbridge.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vidincalafatbridge.bg/bg/procurement.

I.4) Основна дейност

Транспортни услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 132 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Застраховане на имуществените интереси, персонала и отговорностите към трети лица на „Дунав мост Видин-Калафат”АД за периода 2021 - 2023 г.”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

обществена поръчка с обект: „Застраховане на имуществените интереси, персонала и отговорностите към трети лица на „Дунав мост Видин-Калафат”АД за периода 2021 - 2023 г.”, със следните обособени позиции: ПОЗИЦИЯ 1: застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите за моторните превозни средства, собственост на„Дунав мост Видин-Калафат”АД за периода 2021-2023 г. ПОЗИЦИЯ 2: застраховка “Злополукана местатав моторни превозни средства”- за моторни превозни средства (МПС), собственост на „Дунав мост Видин-Калафат”АД за периода 2021-2023 г. ПОЗИЦИЯ 3: застраховка “Трудова злополука на работници и служители с рискови длъжности” на „Дунав мост Видин-Калафат”АД за периода 2021 -2023 г. ПОЗИЦИЯ 4: застраховка “Имущество” на „Дунав мост Видин-Калафат”АД за периода 2021-2023 г. ПОЗИЦИЯ 5: застраховка “Автокаско” на моторни превозни средства (МПС), собственост на „Дунав мост Видин-Калафат”АД за периода 2021-2023 г. ПОЗИЦИЯ 6: застраховка „Обща Гражданска отговорност”на „Дунав мост Видин-Калафат”АД за периода 2021-2023 г. ПОЗИЦИЯ 7: застраховка „Обща Гражданска отговорност”- отговорност на съоръжениетона „Дунав мост Видин-Калафат“ АД за периода 2021-2023 г. ПОЗИЦИЯ 8: застраховка “Гражданска отговорност свързана с притежаването и използването на плавателни съдове”на моторна лодкамарка Beneteau, модел Antares 6.80, двигател Mercury 115 к.с., собственост на „Дунав мост Видин-Калафат”АД за периода 2021-2023 г. ПОЗИЦИЯ 9: застраховка на плавателни съдове“Каско” на моторна лодкамаркаBeneteau, модел Antares 6.80, двигател Mercury 115 к.с., собственост на „Дунав мост Видин-Калафат”АД за периода 2021-2023 г. *Където позиции 8 и 9 се възлагат по реда за съответната им индивидуална прогнозна стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП – чрез директно възлагане по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1941689 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 1944492 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

застраховка “Гражданска отговорност свързана с притежаването и използването на плавателни съдове”на моторна лодкамарка Beneteau, модел Antares 6.80, двигател Mercury 115 к.с., собственост на „Дунав мост Видин-Калафат”АД за периода 2021-2023 г. ; застраховка на плавателни съдове“Каско” на моторна лодкамаркаBeneteau, модел Antares 6.80, двигател Mercury 115 к.с., собственост на „Дунав мост Видин-Калафат”АД за периода 2021-2023 г.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

"Дунав мост Видин-Калафат" АД е секторен възложител по смисъла на ЗОП.За секторните възложители са налични специални правила за възлагане на ОП. Като, съгласно чл. 132 от ЗОП, при възлагане на ОП , секторните възложители могат свободно да избират открита процедура.Прогнозната стойност на настоящата ОП задължава възложителят да приложи ред за възлагане, определен в чл. 20 ал. 1 т.3, б. Б, който включва открита процедура.Позиция 8 и Позиция 9 се възлагат по реда, приложим според тяхната индивидуална стойност, съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, която е с индивидуална прогнозна стойност до 30 000 лв. без ДДС. Тъй като прогнозната стойност на позиция 8 и 9 е до 30 000 лв. без ДДС, те попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. С оглед на изложеното и на основание чл.21, ал.6 от ЗОП, обособена позиция 8 и обособена позиция 9 ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл. 197 ал. 1 от ЗОП, настоящето решение може да се обжалва в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100 ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Любомир Кирилов Низамов

VIII.2) Длъжност

изпълнителен директор на "Дунав мост Видин-Калафат" АД