Версия за печат

01666-2019-0017

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129009710

BG411, Държавна агенция Национална сигурност, бул. Черни връх № 45, За: Иван Кръстев, Нина Христова, България 1407, София, Тел.: 02 8147752; 02 8147729, E-mail: dans@dans.bg, Факс: 02 8147753

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dans.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделенияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ФС-18-163 от 17.10.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01666-2019-0017
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка е с предмет доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника, разделен на седем обособени позиции: - Обособена позиция № 1 – Комуникационно оборудване тип 1 - аналогов телефонен адаптер, комутатори и др., общо 27 артикула; - Обособена позиция № 2 – Комуникационни материали - оптична кутия за адаптери, оптичен адаптер и др., общо 631 артикула; - Обособена позиция № 3 – Електронни компоненти - кондензатори, диоди и др. - общо 610 артикула; - Обособена позиция № 4 – Мрежово оборудване - предпазител за LAN мрежа, 10 GB BASE-T модул, рутер, общо 50 артикула; - Обособена позиция № 5 – Устройство за комуникация - мобилен телефон, общо 3 артикула; - Обособена позиция № 6 – Устройства за комуникация LTE, 5 артикула; - Обособена позиция № 7 – Комуникационно оборудване тип 2 - комуникационен шкаф, комутатор, общо 4 артикула.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ФС-6166 от 17.12.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Контракс АД, ул. Тинтява № 13, България 1113, София, Тел.: 02 960977, E-mail: tenders@kontrax.bg, Факс: 02 9609797

Интернет адрес/и:

URL: www.kontrax.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника по обособена позиция № 1 „Комуникационно оборудване тип 1”.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

60

ІII.7) Стойност, посочена в договора
40738 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

11.02.2020 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
40738 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

02.03.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Недялко Иванов Недялков
VII.2)
Длъжност: Заместник-председател на Държавна агенция Национална сигурност