Версия за печат

00330-2020-0003

BG-Враца:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

77. Горива и биоенергийни технологии.


Решение номер 33 от дата 19.02.2020 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 816090199

BG313, Водоснабдяване и канализация ООД гр.Враца, ул.Александър Стамболийски № 2, За: Ирена Тодорова, България 3000, Враца, Тел.: 092 661223, E-mail: pr@vik-vratza.eu, Факс: 092 660977

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://vik-vratza.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://vik-vratza.eu/profil-na-kupuvacha/.

I.4) Основна дейност

Водоснабдяване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на горива за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Враца

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката е доставка на следните видове горива за нуждите на "В и К" ООД гр.Враца: бензин А 95 - прогнозно количество - 132 672л., А 98 Н или А 100 Н - прогнозно количество - 7 000л. и дизелово гориво - прогнозно количество - 260 856л. Доставката на горивата се осъществява от търговски обекти (бензиностанции) на изпълнителя на територията на Република България.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 800000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предметът на поръчката е доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса съгласно списък, одобрен с акт на Министерски съвет по предложение на министъра на финансите.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Не се изпраща покана съгласно чл.65, ал.1 т.2 от ППЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Обществената поръчка е разделена на 10 обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1 "Доставка на горива за ПП Враца" Прогнозен обем за бензин А 95 - 53 360 л., прогнозен обем за А 98 Н или А 100 Н - 7 000л. прогнозен обем за дизелово гориво 124 670. 2.Обособена позиция № 2 " Доставка на горива за ПП Криводол и "УЦ Чинарите гр.Вършец"" Прогнозен обем за бензин А 95 - 9 262 л. и прогнозен обем за дизелово гориво - 17 448л. 3. Обособена позиция № 3 "Доставка на горива за ПП Мездра" Прогнозен обем за бензин А 95 е 11 544л. и прогнозен обем за дизелово гориво 34 702л. 4.Обособена позиция № 4 "Доставка на горива за ПП Роман" Прогнозен обем за бензин А 95 - 5 208 л. и прогнозен обем за дизелово гориво - 7 214лв. 5.Обособена позиция № 5 "Доставка на горива за ПП Бяла Слатина" Прогнозен обем за бензин А 95 - 17 338л. и прогнозен обем за дизелово гориво - 23 542 л. 6.Обособена позиция № 6 "Доставка на горива за ПП Борован" Прогнозен обем за бензин А 95 - 5 382л. и прогнозен обем за дизелово гориво - 12 188л. 7.Обособена позиция № 7 "Доставка на горива за ПП Оряхово" Прогнозен обем за бензин А 95 - 7 400л. и прогнозен обем за дизелово гориво - 7 098л. 8.Обособена позиция № 8 "Доставка на горива за ПП Мизия" Прогнозен обем за бензин А 95 - 8 962л. и прогнозен обем за дизелово гориво - 13 024 л. 9.Обособена позиция № 9 "Доставка на горива за ПП Козлодуй" Прогнозен обем за бензин А 95 - 7 800 л. и прогнозен обем за дизелово гориво - 15 700л. 10.Обособена позиция № 10 "Доставка на горива за ПП Хайредин" Прогнозен обем за бензин А 95 - 6 416 л. и прогнозен обем за дизелово гориво - 5 270л.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.02.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ирена Венциславова Илиева Тодорова

VIII.2) Длъжност

Експерт "Обществени поръчки", упълномощен възложител на основание чл.7, ал.1 от ЗОП със Заповед № 26/30.01.2017г. на Управителя на "В и К"ООД гр. Враца