Версия за печат

01659-2020-0001

BG-Перник:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

6. ВиК инженерство


Решение номер ОП-1 от дата 31.01.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 113055670

BG414, Областна администрация - Перник, гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски № 1Б, За: инж. Емил Костадинов, България 2300, Перник, Тел.: 076 649910, E-mail: oblast@pk.government.bg, Факс: 076 604755

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.pk.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://e-obp.eu/bp/oblPernik.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Аварийно изграждане на водопровод от Мало Бучино до гр. Перник в едно с помпена станция и резервоар, с цел аварийно водоснабдяване на гр. Перник

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изпълнението на поръчката включва: a) извършване на необходимите проучвателни работи и изготвяне на проект, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация и изискванията към действащите към момента нормативни документи; б) извършване на всички съгласувания с всички експлоатационни дружества и администрации, чието разрешение, съдействие, или становище е необходимо за изпълнение на предмета на обществената поръчка; в) изпълнение на задълженията си като проектант по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа, в съответствие с действащото българско законодателство ( Наредба № 3 от 31 юли 2003г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 2 от 31 юли 2003г. на МРРБ, включително осъществяване на авторски надзор по реда на чл.162, ал.2 от ЗУТ по време на строителството на обекта) г) отстраняване за своя сметка недостатъците на проекта, установени в хода на извършване на проверките от Възложителя и/или Консултанта, включително и по време на извършването на строителството; д) поемане на отговорност за качеството на проекта по време на изпълнение на строителството; е) строителните работи ( доставка и монтаж на ПВЦ- 0 DN630; помпена станция, дизел генератор с АВР; регулатори; акумулатори; резервоар 250 куб. м.) се изпълняват съгласно изготвения от Изпълнителя и утвърден от Възложителя проект за строежа, в съответствие с Обяснителната записка, Графика за изпълнение на строежа, предписанията и заповедите, в Заповедната книга; ж) доставка и влагане на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и проекта строителни продукти и тръби ПВЦ-0, DN 630; з) производство и/или доставка на строителни детайли/ елементи и влагането им в строежа; и) при необходимост осигуряване на терени за нуждите на строителството в съответствие с разпоредбите на чл. 38 от Закона за пътищата; й) организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и обезвредяване и оползотворяване на строителните и други отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие на българското законодателство; к) извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; л) съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивна информация; м) отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и приемането му от Възложителя; н) участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация; о) гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през минималните гаранционни срокове за изпълнените СМР и съоръжения на обекта, определени с Наредба № 2 от 31 юли 2003г. на МРРБ; п) всички останали Дейности, които са необходими за изпълнението на Предмета на обществената поръчка Гаранционното поддържане на Строежа. Не изчерпателно изброени са следните основни видове дейности, включени е предмета на обществената поръчка: Изкопни работи в тежко земни площи, подравняване дъното на изкопа, полагане на пясъчна подложка, полагане на ПВЦ-0 тръби Ф- 630 мм, бетонови работи, обратно засипани с пясък, обратно засипани със земни почви, полагане и трамбоване на скална маса, възстановяване на връхна настилка, включване във водопроводната мрежа на гр. Перник.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Изпълнението на поръчката включва: a) извършване на необходимите проучвателни работи и изготвяне на проект, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация и изискванията към действащите към момента нормативни документи; б) извършване на всички съгласувания с всички експлоатационни дружества и администрации, чието разрешение, съдействие, или становище е необходимо за изпълнение на предмета на обществената поръчка; в) изпълнение на задълженията си като проектант по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа, в съответствие с действащото българско законодателство ( Наредба № 3 от 31 юли 2003г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 2 от 31 юли 2003г. на МРРБ, включително осъществяване на авторски надзор по реда на чл.162, ал.2 от ЗУТ по време на строителството на обекта) г) отстраняване за своя сметка недостатъците на проекта, установени в хода на извършване на проверките от Възложителя и/или Консултанта, включително и по време на извършването на строителството; д) поемане на отговорност за качеството на проекта по време на изпълнение на строителството; е) строителните работи ( доставка и монтаж на ПВЦ- 0 DN630; помпена станция, дизел генератор с АВР; регулатори; акумулатори; резервоар 250 куб. м.) се изпълняват съгласно изготвения от Изпълнителя и утвърден от Възложителя проект за строежа, в съответствие с Обяснителната записка, Графика за изпълнение на строежа, предписанията и заповедите, в Заповедната книга; ж) доставка и влагане на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и проекта строителни продукти и тръби ПВЦ-0, DN 630; з) производство и/или доставка на строителни детайли/ елементи и влагането им в строежа; и) при необходимост осигуряване на терени за нуждите на строителството в съответствие с разпоредбите на чл. 38 от Закона за пътищата; й) организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и обезвредяване и оползотворяване на строителните и други отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие на българското законодателство; к) извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; л) съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивна информация; м) отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и приемането му от Възложителя; н) участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация; о) гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през минималните гаранционни срокове за изпълнените СМР и съоръжения на обекта, определени с Наредба № 2 от 31 юли 2003г. на МРРБ; п) всички останали Дейности, които са необходими за изпълнението на Предмета на обществената поръчка Гаранционното поддържане на Строежа. Не изчерпателно изброени са следните основни видове дейности, включени е предмета на обществената поръчка: Изкопни работи в тежко земни площи, подравняване дъното на изкопа, полагане на пясъчна подложка, полагане на ПВЦ-0 тръби Ф- 630 мм, бетонови работи, обратно засипани с пясък, обратно засипани със земни почви, полагане и трамбоване на скална маса, възстановяване на връхна настилка, включване във водопроводната мрежа на гр. Перник.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 22131640 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Със Заповед № 1951/ 21.12.2019г., допълнена със Заповед № 1974/23.12.2019г. на кмета на община Перник, е обявено бедствено положение на територията на община Перник за срок от 7 дни, считано от 9:30 на 21. 12.2019г. Със Заповед № 1979/ 27.12.2019г. на кмета на община Перник е удължен срока, за който е обявено бедствено положение на територията на община Перник, с 30 (тридесет) дни, считано от 28.12.2019г. от 9:30. Бедственото положение е обявено поради опасност от бедствие-суша, което има опасност да доведе до увреждане на здравето на хората и на икономиката в община Перник. Бедственото положение на територията на община Перник е обявено поради критично малкия обем на водата в язовир Студена, който е основен водоизточник за цялостното водоснабдяване на гр. Перник и съседни населени места в община Перник. Към настоящия момент, обемът на водата в язовир Студена е в пъти по –малко от полезния му обем с тенденция към постоянно намаляване. На 18.11.2019г. е въведен режим на водоподаването в община Перник, като е налице тенденцията към постоянно намаляване на водния обем и достигане до мъртвия му обем. Допълнително вероятност са и неблагоприятните атмосферни условия за водоприток през настоящия есенно- зимен сезон, през който до момента не се регистрират обичайните валежи за този период. Тези обстоятелства изискват много спешно да започнат изпълнението на дейностите, предмет на поръчката, за да се предотврати и възникване на опасност за здравето на хората. За преодоляване на бедственото положение вследствие сушата, освен въведеният режим на водоподаването в община Перник, вече са приложени и се прилагат редица мерки, посочени в Аварийния план за реагиране за преодоляване на водната криза и последиците от нея. Наред с тях обаче е необходимо да се предприемат и много спешни действия за аварийното водоснабдяване на гр. Перник от водоснабдителната система на Столична община. Предвидените в ЗОП срокове, дори съкратените за друга процедура не могат да бъдат спазени, тъй като е необходимо в неотложен порядък да започнат дейностите, предмет на поръчката. При възлагане на поръчката по реда на чл. 79, ал.1, т.4 от ЗОП неотложно ще се извърши изграждането на водопровод ведно с помпена станция и резервоар, за да не настъпят крайни неблагоприятни последици. Ако поръчката се възложи чрез друга процедура по ЗОП, няма да е възможно неотложно да се изпълнят изброените дейности. Във връзка с постъпило искане от кмета на община Перник, поради невъзможност да бъде преодоляна кризата с приложените до момента мерки от Общинския план за защита при бедствия бе издадена Заповед № ОМП-2 /27.01.2020. на Областния управител на област Перник за обявяване на бедствено положение на територията на община Перник от 16:30 ч. на 27.02.2020Г. до 16:30 на 02.02.2020г., допълнена със Заповед № ОМП- 3/ от 30.01.2020г. С Решение № 36 от 28.01.2020г. на Столичния общински съвет е съгласувал възмездно отпускане на водни количества от водоснабдителната система на гр. София към тази на гр. Перник, до възстановяване на регулярното водоподаване на община Перник. С ПМС №65 от 31.01. 2020г. и РМС № 16 от 31.01.2020г. са отпуснати целеви средства в размер на 27 040 000 лв. с ДДС и е Възложено на областния управител на Област София съвместно областния управител на Област Перник да бъде проведена процедурата по възлагането. За спешното решаване на проблема е необходимо провеждането на процедура за осигуряване на водоснабдяването на гр. Перник чрез обявяването на поръчка за изграждането на водопровод от Мало Бучино до Перник и включването на гр. Перник към водопреносната мрежа на столична община, с предмет ВиК инжинерство. Продължава в Раздел VII

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възлагането на процедурата ще се извърши съвместно между областния управител на област Перник и областния управител на Софийска област на основание чл. 8 от ЗОП ( двама или повече Възложители могат да сключат споразумение за съвместно възлагане на обществена поръчка, в кето се уреждат всички организационни въпроси, технически и финансови въпроси, свързани с провеждането на процедурата, сключването на договорите, разпределението на строителството, доставките или услугите, които са предмет на поръчката. За Възложител по процедурата е упълномощен областният управител на област – Перник, съгласно Споразумение с изх. № АСД-11-00001/31.01.2020 г. на Областния управител на Област Софийска и с постъпил Вх. № 07-00-2/31.01.2020г в Областна администрация -Перник. Поради критично ниското ниво на язовир „Студена“, което постоянно намалява към достигане на мъртвия му обем, въведеният режим на водоподаване в община Перник ще продължи още много дълго време, като с оглед и неблагоприятните климатични условия, възстановяването на нормалното водоснабдяване на гр. Перник ще бъде един много продължителен период от време, който е възможно да отнеме няколко години. Независимо от всички предприети до момента мерки, е невъзможно осигуряването на питейно-битовото водоснабдяване на населението от община Перник да се осигури по друг начин, освен чрез реализирането на изграждането на водопровода, свързващ Софийската водоснабдителна система с тази на гр. Перник. Тези изключителни обстоятелства налагат спешното изграждане на водопровода и съпътстващата го ВиК инфраструктура, особено в тази ситуация, в която има вече риск и живота и здравето на хората.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалби по настоящата процедура са съгласно чл. 197, ал. 1, т.5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.02.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Емил Костадинов

VIII.2) Длъжност

Областен управител на област - Перник