Версия за печат

01666-2019-0015

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129009710

BG411, Държавна агенция Национална сигурност, бул. Черни връх № 45, За: Иван Кръстев, Нина Христова, България 1407, София, Тел.: 02 8147752; 02 8147729, E-mail: dans@dans.bg, Факс: 02 8147753

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dans.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделенияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ФС-18-136 от 09.09.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01666-2019-0015
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Обществена поръчка за доставка на техника, материали и оборудване за развитие, експлоатация и поддръжка на системи за физическа сигурност, за контрол на достъпа, алармени системи и за видеонаблюдение, разделена на 4 обособени позиции: ОП № 1 – Техника, материали и оборудване за развитие, експлоатация и поддръжка на СФС, за контрол на достъп, алармени системи и за видеонаблюдение, с общ брой артикули: 233; ОП № 2 – Техника и оборудване за контрол на достъпа и алармени системи тип 1, с общ брой артикули: 9; ОП № 3 – Техника и оборудване за контрол на достъпа и алармени системи тип 2, с общ брой артикули: 79; ОП № 4 – Турникети за контрол на достъпа, с общ брой артикули: 2.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ФС-6095 от 13.12.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG344, БАРАЖ ЕООД, ул. Генерал Гурко 10, България 6003, Стара Загора, Тел.: 0888 453415, E-mail: s.angelov@barrage-bg.com, Факс: 042 602442

Интернет адрес/и:

URL: www.barrage-bg.com.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на оборудване за контрол на достъпа по обособена позиция № 4 „Турникети за контрол на достъпа”.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

10

ІII.7) Стойност, посочена в договора
4824 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

13.12.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
4824 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

10.01.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Недялко Иванов Недялков
VII.2)
Длъжност: Заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност"