Версия за печат

00530-2019-0082

BG-Бургас:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер 7-E от дата 30.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 1310631880024

BG341, Национална агенция за приходите, ТД на НАП Бургас, ул.Цар Петър №5Б, За: А.Узунова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 878109, E-mail: a.uzunova@ro02.nra.bg, Факс: 056 878152

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nap.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://nap.bg/news?id=4092.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Икономическа и финансова дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Разпределение на електрическа енергия (достъп и пренос през/до електроразпределителната мрежа ) ниско напрежение“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Разпределение на електрическа енергия (достъп и пренос през/до електроразпределителната мрежа ) ниско напрежение за срок от 4 години считано от 29.02.2020г. до 28.02.2024г. или до достигане на максимално допустимата стойност за изпълнение на поръчката в размер на 290 000лв. без ДДС, съответно 348 000лв. с включен ДДС.CPV 65310000-9

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разпределението на електрическа енергия (достъп и пренос през/до електроразпределителната мрежа ) ниско напрежение, предмет на обществената поръчка, попада в един клас, съгласно Общия терминологичен речник / CPV /, не включва разнородни доставки/услуги и тъй като разпределението на електрическа енергия ще се осъществяват единствено в границите на една обособена територия – лицензионната територия на Югоизточна България на действие на оператора „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, ЕИК 115552190, с обхват на териториите на девет административни области, в това число Бургас, Ямбол и Сливен, и по силата на нормативен акт, същите могат да бъдат осъществявани само от един оператор, който притежава изключителни права, придобити по силата на закон или административен акт. По смисъла на §2, т. 47 от допълнителните разпоредби на ЗОП, „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, ЕИК 115552190, притежава изключителни права за изпълнение на дейностите, свързани разпределение на електрическа енергия (достъп и пренос през/до електроразпределителната мрежа ) ниско напрежение на територията на община Бургас, община Сливен и община Ямбол, разделянето на обособени позиции не е приложимо.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 290000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

За нуждите на административните сгради на ТД на НАП Бургас в гр. Бургас, УБ гр. Поморие, гр. Сливен и гр. Ямбол е необходимо да се проведе процедура по чл. 18, ал. 1, т. 8 – договаряне без предварително обявление, във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1 и на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. ”в” от ЗОП с предмет:„Разпределение на електрическа енергия (достъп и пренос през/до електроразпределителната мрежа ) ниско напрежение“.Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ преноса и разпределението с електрическа енергия е дейност, която подлежи на лицензиране. На основание чл. 43, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от закона за енергетиката за една обособена територия се издава само една лицензия за разпределение на електрическа енергия. За територията на Югоизточна България лицензията е издадена на „ЕВН България Електроразпределение" АД, ЕИК 115552190, считано от 19.05.2017 – преименувано на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, ЕИК 115552190 (съгласно данни от Търговския регистър). Лицензионната територия на Югоизточна България е с обхват девет административни области: Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол, където попадат и обектите, предмет на настоящата поръчка. Съгласно чл. 88, ал. 1 и ал.2 от ЗЕ, разпределението на електрическа енергия и експлоатацията на електроразпределителните мрежи се осъществяват от оператори на електроразпределителни мрежи - собственици на такива мрежи на обособена територия, лицензирани за извършване на разпределение на електрическа енергия за съответната територия, като разпределението на електрическа енергия е услуга от обществен интерес.Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗЕ лицензиите се издават от Комисия за енергийно и водно регулиране / КЕВР/Видно от Регистъра на издадените лицензии, за дейностите в енергетиката, съгласно ЗЕ и чл. 9, ал. 1, т. 4 и т. 7 от Наредба № 3/21. 03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, който е публично публикуван на страницата на КЕВР се установява, че под № 251 е лицензията за разпределение на електрическа енергия на оператора „ЕВН България Електроразпределение" АД, ЕИК 115 552 190, считано от 19.05.2017 г. - преименувано на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, ЕИК 115552190. В тази връзка „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, ЕИК 115552190 е носител на изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от Допълнителните разпоредби на ЗОП за изпълнение на поръчката - разпределение на електрическа енергия на територията на община Бургас, община Сливен и община Ямбол по силата на административен акт и е единственият възможен изпълнител на настоящата обществена поръчка, като притежава изключителни права, което изключва алтернативен начин за възлагане на обществената поръчка, и е основание да бъде проведена процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 8 – договаряне без предварително обявление. Налице са условията за прилагане на чл. 79, ал.1,т. 3, б.”в” от ЗОП. На основание чл. 79,ал.1,т.3, б.”в” от ЗОП в случаите, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуалната собственост или на изключителни права придобити по силата на закон или на административен акт, възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление.Издадена е лицензия от КЕВР за „разпределение на електрическа енергия“ на „ЕВН България Електроразпределение" АД, ЕИК 115552190, считано от 19.05.2017 г. – преименувано на Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, ЕИК 115 552 190, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул.Христо Г.Данов № 37, както следва :Лицензия за дейността „разпределение на електрическа енергия“ №Л-140-07/13.08.2004 г.,издадена на „ЕВН България Еектроразпределение" АД, ЕИК 115 552 190, гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов № 37, за срок от 35 години, изменена с Решение № И1-Л-140-07/29.09.2008 г. „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, с ЕИК 115552190 притежава изключителни права за разпределение на ел.енергия по силата на посочената лицензия.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На осн.чл.65 от ППЗОП ТД на НАП Бургас няма да прилага чл.64, ал.2 и ал.3 от ППЗОП, тъй като ще сключва договор с Електроразпределение ЮГ ЕАД , ЕИК 115552190 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Г.Данов” № 37 , на осн. чл.79,ал.1, т.3 от ЗОП с предмет:„Разпределение на електрическа енергия (достъп и пренос през/до електроразпределителната мрежа ) ниско напрежение“.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Съгласно чл. 65, ал. 2 от ППЗОП, договорът/ите за обществената поръчка ще бъде/ат сключени след като възложителят посочи необходимата информация за провеждане на процедурата в решението за нейното откриване и след влизането му в сила, като при подписването на договора определеният за изпълнител представя освен документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП и декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно законосъобразност от всяко заинтересовано лице в 10 - дневен срокпри условията на чл. 197, ал. 1, т. 5, б."а" от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Татяна Павлова Кънчева

VIII.2) Длъжност

директор ТД на НАП Бургас, упълномощен със Заповед №ЗЦУ-ОПР-4/22.05.2017г.