Версия за печат

00330-2019-0009

BG-Враца:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер 248 от дата 09.10.2019 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 816090199

BG313, Водоснабдяване и канализация ООД гр.Враца, ул.Александър Стамболийски № 2, За: Ирена Тодорова, България 3000, Враца, Тел.: 092 661223, E-mail: pr@vik-vratza.eu, Факс: 092 660977

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://vik-vratza.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://vik-vratza.eu/profil-na-kupuvacha/.

I.4) Основна дейност

Водоснабдяване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Предоставяне на достъп до разпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа при продажба на електрическа енергия за обекти на "В и К" ООД гр.Враца

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на поръчката е предоставяне на достъп до разпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа при продажба на електрическа енергия за обекти на "В и К" ООД гр.Враца. Прогнозното количество за срока на договора е : 4900 MWh за Ср Н 20 kV и 10100 MWh за НН 0,4 kV.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка, както и наличието на изключителни права на изпълнителя върху целия обем на поръчката не предполагат разделянето и на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 504000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за разпределение на електрическа енергия. С Лицензия № Л-137-07/13.08.2004 г. със срок на действие 35 години, Kомисия за енергийно и водно регулиране е предоставила на "ЧЕЗ Разпределение България" АД изключителни права за дейността разпределение на електрическа енергия (предоставяне на достъп и пренос през електроразпределителната мрежа). Периметърът на действие на "ЧЕЗ Разпределение България" АД покрива територията на административните области Враца и Монтана. Мястото на изпълнение на обществената поръчка обхваща обекти на Възложителя на територията на областите Враца и Монтана. Обществената поръчка не би могла да бъде възложена на друг изпълнител, тъй като "ЧЕЗ Разпределение България" АД има изключетилни права по смисъла на разпоредбата на пар. 2, т. 47 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки. По тази причина следва да се приложат нормите на чл. 182, ал. 1 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в" от ЗОП, съгласно които Възложителят провежда процедура на пряко договаряне, когато поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител при наличие на изключителни права.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл.65, ал. 1 от ППЗОП не се изпраща покана за участие.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Договорът ще бъде сключен с дружеството, притежаващо изключителни права за разпределение на електрическа енергия за територията на областите Враца и Монтана - "ЧЕЗ Разпределение България" АД, ЕИК 130277958, със седалище и адрес на управление - гр.София 1784, р-н Младост, бул."Цариградски шосе" № 159, бл.Бенч Марк Бизнес Център. Мястото за изпълнение на поръчката са местата за доставка на обекти на територията на областите Враца и Монтана. Списъкът на обектите е публикуан в профила на купувача. Срокът на действие на договора е от 01.12.2018г. до 30.11.2019г. В срока на действие на договора Възложителят предвижда възможността за включване на допълнителни обекти, чиято прогнозна стойност е включена в общата прогнозна стойност на поръчката. Услугите по допълнително включените обекти се осъществяват при същите условия. При подписване на договора изпълнителят следва да изпълни задълженията си по чл.65, ал.2 от ППЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

09.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ирена Венциславова Илиева Тодорова

VIII.2) Длъжност

Експерт "Обществени поръчки", упълномощен възложител на основание чл.7, ал.1 от ЗОП със Заповед № 26/30.01.2017г. на Управителя на "В и К"ООД гр. Враца