Версия за печат

00254-2019-0008

BG-Рудозем:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер 343 от дата 08.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000615075

BG424, Община Рудозем, бул. България №15, За: Красимира Кубинска-Директор на дирекция ПНООПОКЗ и СД, България 4960, Рудозем, Тел.: 0306 99191, E-mail: ob.rudozem@gmail.com, Факс: 0306 99141

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.rudozem.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“ на следните обекти: - Реконструкция на улица в град Рудозем“. В проектното решение се предвижда на ул.Стефан Стамболов с обхват о.т. 110 до о.т. 254-рехабилитация на съществуваща асфалтова настилка и реконструкция на тротоари. Реконструкцията на улицата обхваща 0,800 км. - „Реконструкция на улица в с. Бяла река, община Рудозем“. По проекта е предвидено реконструкция на улица от о.т. 245 до о.т. 231 с. Бяла река, община Рудозем с дължина 0,264 км. - „Реконструкция на улици в с. Бърчево, община Рудозем“ . По проекта е предвидено реконструкция на улица от о.т. 82 до о.т.121 с. Бърчево с дължина 0,203 км и реконструкция на улица от о.т. 62 до о.т.74 с дължина 0,185 км. - „Реконструкция на улица в с. Чепинци, община Рудозем“. По проекта е предвидено реконструкция на ул. Трамповска, с. Чепинци с дължина 0,328 км. - „Реконструкция на улица в с. Елховец, община Рудозем“. По проекта е предвидено улица „Енгеровска”, с. Елховец с дължина 0,247 км. В изпълнение на своите задължения Изпълнителят упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите за упражняване на строителен надзор. Екипът трябва да отговаря на изискванията на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ. Изпълнителят следва изискванията на чл. 168 от ЗУТ. При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, изпълнителят следва да спазва изискванията на: • Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане; • Закон за устройство на територията и актовете по прилагането му; • Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. • Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от 20 февруари 2015 г.) в сила от 01.05.2015 г. • Всяка друга относима нормативна уредба по изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка. Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки за осъществяваните СМР. Подробно описание се съдържа в приложената към документация Техническа спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Административен договор BG06RDNP001-7.001-0105-С01 от 16.05.2019 г., подписан между община Рудозем и Държавен фонд „Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката не е обособен в обособени позиции, тъй като всички дейности, включени в техническата спецификация са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения при изпълнение на проекта: "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“ по силата на Административен договор BG06RDNP001-7.001-0105-С01 от 16.05.2019 г., подписан между община Рудозем и Държавен фонд „Земеделие”. Разделянето им е нецелесъобразно, тъй като ще доведе до невъзможност за качествено и срочно изпълнение на поръчката, целта е да се осигури бързина, ефективност и качество при изпълнението на проекта. Разделянето на процедурата на обособени позиции ще доведе до различно начало на дейностите по поръчката, а оттам и до разминавания при изпълнението, евентуална невъзможност за едновременно изпълнение и съответно необосновано отлагане стартирането на някой от дейностите. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции в настоящия случай би създало риск за изпълнение на поръчката, възлагането им на различни изпълнители, като последното би било свързано и с различна организация и вероятно до разлика в срока за изпълнение на отделните обособени позиции, а оттам и в цялостният срок за реализация на проекта. При евентуално разделяне на обособени позиции следва да се има предвид риска и възможността при отварянето на офертите на кандидатите да се окаже, че за някоя от обособените позиции липсват подадени оферти. Също така разделянето на поръчката на обособени позиции увеличава вероятността от евентуални жалби, за всяка от обособените позиции, което също поставя под риск крайният срок за реализиране на проекта. Извън горното, следва да се има предвид, че съгласно чл. 46, ал. 4 от ЗОП, възложителите посочват в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в поканата за потвърждаване на интерес, дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички обособени позиции. В този смисъл, дори хипотетично да се приеме, че обществената поръчка е разделена на обособени позиции, то възложителят, за да гарантира наличието на участници по всички обособени позиции, има право да изиска участниците да подадат оферта за всички обособени позиции и съответно да покрият критериите за подбор кумулативно за всички обособени позиции, което означава и възлагане на целия предмет на обществена поръчки и обезсмисля разделянето й на обособени позиции. Предвид горното разделянето на обществената поръчка на обособени позиции се явява нецелесъобразно, би се отразило негативно на ефективността при изпълнението, и ще доведе до риск от просрочие при реализацията на проекта.Следва да се отбележи, че дейностите по изпълнението на предмета на поръчката, са идентични и за качественото изпълнение е ниобходимо да бъдат изпълнени от един икономически оператор. В този смисъл е правилно и целесъобразно, че изпълнението на поръчката без разделянето й на обособени позиции, ще гарантира постигане на оптимален резултат, и ще предотврати евентуална липса на кохерентност между резултатите, постигнати вследствие изпълнението на отделните дейности. По този начин възложителят ще си гарантира: цялостно изпълнение на поръчката; да се постигне оптимален процес на управление на целия проект и един отговорен контрагент за дейностите в пълен обем. Обособяването в отделни самостоятелни позиции крие риск от невъзможност за срочно изпълнение.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 21200 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – „Публично състезание“. За определяне на реда на възлагане са съобразени изискванията по чл. 21 от ЗОП, както и стойността на конкретната поръчка и стойностите на предстоящи за възлагане поръчки с идентичен предмет, чиято обща прогнозна стойност попада в прага по чл. 20, ал. 2, т. 2, от ЗОП. Предвид обстоятелството, че естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и стойността не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за обществените поръчки ред за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура чрез публично състезание гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респективно прозрачността при разходването на финансовите средства по проекти финансирани от средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от държавния бюджет и фондовете на Европейския съюз, и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата. При провеждане на настоящата процедура по възлагане в максимална степен ще бъде съблюдавани принципите на добро финансово управление, а именно: икономичност, ефикасност и ефективност.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Недко Фиданов Кулевски

VIII.2) Длъжност

Заместник-кмет на община Рудозем, упълномощен със Заповед №318/20.09.2019 г. за заместване и заемане на длъжността "Кмет"