Версия за печат

01666-2019-0002

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129009710

BG411, Държавна агенция Национална сигурност, бул. Черни връх 45, За: Иван Кръстев, България 1407, София, Тел.: 02 8147752, E-mail: dans@dans.bg, Факс: 02 8147753

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dans.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделенияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ФС-18-33 от 22.02.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01666-2019-0002
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Комплексна услуга по организация на 2 експертни срещи по проект 820354-SANS-ISFP-2017-AG-IBA-AMON „Неформална група на експертите по изпиране на пари”, финансирана по Фонд „Вътрешна сигурност” на ЕС. Предоставяне на услуги по логистично и техническо осигуряване включващи хотелско настаняване, трансфер, храна, кафе паузи, оборудвани зали, материали и др. за провеждане на 2 експертни срещи с прогнозен брой 16 участници за I-ва и 100 за II-ра). Планирани за периода от 02.06.2019 г. до 07.06.2019 г.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ФС-2457 от 21.05.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

ДА

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Консорциум Ефективни обучения ДЗЗД, бул. Владимир Вазов 9, България 1510, София, Тел.: 02 9030000, E-mail: ciela@ciela.com, Факс: 02 9030100

Изпълнителят е МСП: да

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Инфинити травел АД, бул. Проф. Фритьоф Нансен 37А, ет.2, офис 1, България 1142, София, Тел.: 02 444882, E-mail: office@infinitytravel.bg, Факс: 02 444882

Изпълнителят е МСП: да

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Сиела норма АД, бул. Владимир Вазов 9, България 1510, София, Тел.: 02 9030000, E-mail: ciela@ciela.com, Факс: 02 9030100

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Комплексна услуга по организация на 2 експертни срещи по проект 820354-SANS-ISFP-2017-AG-IBA-AMON „Неформална група на експертите по изпиране на пари”, финансирана по Фонд „Вътрешна сигурност” на ЕС.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

90

ІII.7) Стойност, посочена в договора
52573.2 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 95% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

19.08.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 69% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Съгласно договора заплащането се извършва на база единични цени по дейности, за реален брой присъствали участници. На експертните срещи са присъствали по-малък от предвидения брой участници.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
36257.9 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

13.09.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Недялко Иванов Недялков
VII.2)
Длъжност: Заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност” (упълномощен за възложител със заповед № З-1378/14.05.2016 г. на председателя на ДАНС)