Версия за печат

01666-2019-0003

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129009710

BG411, Държавна агенция Национална сигурност, бул. Черни връх 45, За: Иван Кръстев, България 1407, София, Тел.: 02 8147752, E-mail: dans@dans.bg, Факс: 02 8147753

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dans.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделенияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ФС-18-30 от 15.02.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
1666-2019-0003
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на материали, оборудване и резервни части за компютри и хардуерно оборудване”


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ФС-3675 от 19.07.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Сатори Ко ООД, ул. „Евстати Пелагонийски” № 7, България 1612, София, Тел.: 02 9549429, E-mail: satorico@abv.bg, Факс: 02 8510818

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка по обособена позиция № 1 „Дънна платка”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

40

ІII.7) Стойност, посочена в договора
23316 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

09.09.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Промяна в т. 1.2 на Техническото предложение за изпълнение по обособена позиция № 1 „Дънна платка“.; Преди промяната: Предлаган модел дънна платка „Asrock“ J4105B-ITX; След промяната: Дънна платка модел Gigabyte J4005 D2P; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т. 1 ЗОП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
23316 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

13.09.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Недялко Иванов Недялков
VII.2)
Длъжност: Заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност” (упълномощен за възложител със заповед № З-1378/14.05.2016 г. на председателя на ДАНС)