Версия за печат

02538-2019-0017

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер ОПИ-706 от дата 29.08.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121817309

BG411, Прокуратура на Република България-главен прокурор, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, За: Надя Зарева, България 1000, София, Тел.: 02 8036024, E-mail: nzareva@prb.bg, Факс: 02 9313834

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://prb.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-porychk-246.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Надзор за законност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Осигуряване на логистика за провеждане на конференция за обсъждане, сътрудничество и обмен на добри практики в борбата с фалшифицирането на еврото и различни от еврото валути по проект финансиран от Европейската комисия, по програма „Перикъл 2020

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Организиране и провеждане на конференция за до 79 участници. Дейностите в изпълнение на предмета на поръчката включват:Осигуряване на двупосочни самолетни билети (икономическа класа) за не повече от 40 представители от Република: Гърция; Турция; Северна Македония; Черна Гора; Хърватска; Словения; Румъния, Босна и Херцеговина; Осигуряване на наземен трансфер летище-хотел-летище и др.; осигуряване на конферентна зала за минимум 100 участника за 2 дни ( кафе-пауза, симултанен превод, лапоп, мултимедия, екран, озвучителна техника и др.); осигуряване на хотелско настаняване ( за до 53 участника за до 3 нощувки на участник); изхранване на участниците в конференцията (обяди и вечери вкл. една официална вечеря • 2 вечери и 3 обяда на блок-маса с тристепенно меню и осигурена напитка (вода и безалкохолна напитка, вино за вечерите – бяло и червено) за до 54 лица;•2 вечери и 2 обяда на блок-маса с тристепенно меню и осигурена напитка (вода и безалкохолна напитка, вино за вечерите- бяло и червено) за до 20 лица и •2 обяда на блок-маса с тристепенно меню и осигурена напитка (вода и безалкохолна напитка) за до 5 лица.•За 74 лица следва да бъде организирана и проведена една официална вечеря на територията на гр. София извън хотела, в който са настанени участниците.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Поръчката се обявява в изпълнение на Споразумение с реф. № ECFIN-156-2019/SI2.809493 „Общ надзор за законност по спазването на законодателството в държавата“, финансиран от Европейската комисия, по програма „Перикъл 2020“. Финансирането е 90 % по Програма “Перикъл 2020” и 10% участие на ПРБ.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно и би довело до затруднения за Възложителя, т.к е в изпълнение на Споразумение с реф. № ECFIN-156-2019/SI2.809493 и дейностите, предмет на обществената поръчка са взаимно свързани като начин на организация и изпълнение, поради което същите следва да не бъдат разделяни по обособени позиции. В конкретния случай не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции, поради това, че очакваните резултати от изпълнението на поръчката са свързани и непосредствено зависими един от друг. С цел спазване на принципа на добро финансово управление, спазвайки принципите на икономичност, ефективност и ефикасност, съгласно чл. 33 от Регламент 2018/1046 от 18 юли 2018 година на Европейския парламент и на Съвета за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза е целесъобразно всички дейности да бъдат изпълнени от един и същи изпълнител на обществената поръчка за да се постигне качество на изпълнение на резултата.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 94618.42 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 103332.42 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Поръчката се възлага като част от обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистика и на информация и публичност за провеждане на конференция за обсъждане, сътрудничество и обмен на добри практики в борбата с фалшифицирането на еврото и различни от еврото валути по проект финансиран от Европейската комисия, по програма „Перикъл 2020“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Осигуряване на логистика за провеждане на конференция за обсъждане, сътрудничество и обмен на добри практики в борбата с фалшифицирането на еврото и различни от еврото валути по проект финансиран от Европейската комисия, по програма „Перикъл 2020“ и Обособена позиция № 2 „Осигуряване на информация и публичност за провеждане на конференция за обсъждане, сътрудничество и обмен на добри практики в борбата с фалшифицирането на еврото и различни от еврото валути по проект финансиран от Европейската комисия, по програма „Перикъл 2020“. Общата стойност на двете обособени позиции е в размер на 103 332,42 лв. без ДДС., както следва: за ОП 1 - 94 618,42 лв. и за ОП 2 – 8 714,00 лв. Съгл. чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителя има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условия че стойността на съответната позиция не надхвърля 156 464,00 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на поръчката. Прогнозната стойност на Обособена позиция № 1, представлява 91,57% от общата стойност на поръчката. Прогнозната стойност на Обособена позиция № 2 представлява 8,43% от общата стойност на поръчката. С оглед изложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Обособена позиция № 2 ще се възложи по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП чрез директно възлагане. Обособена позиция № 2 не се включва в предмета на настоящата процедура.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата обществена поръчка по реда на Глава двадесет и пета, Раздел I и II от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чрез провеждане на процедура "Публично състезание". Прогнозната стойност на настоящата поръчка не надвишава стойностния праг по чл. 20, ал. 1, т.1, б. "б", от ЗОП и не е необходимо провеждане на открита процедура за възлагане на поръчката. Предвид посоченото обстоятелство и предвид факта, че не са налични условия за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне и на основания чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, във вр. с чл. 176 от ЗОП, безспорно е на лице законова възможност поръчката да се възложи чрез провеждане на процедура публично състезание. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл. 181, ал. 2 от ЗОП възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците в настоящата процедура за възлагане, да се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор. Действията на комисията ще се извършат в последователност, предвидена в чл. 61 от ППЗОП. Предвид обстоятелството, че на основание чл. 181, ал. 2 от ЗОП, комисията ще извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор, на основания чл. 47, ал. 6 от ППЗОП ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик. По своя преценка участникът може да постави ценовото си предложение запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП жалби срещу решението за откриване и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да бъде подадено от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

29.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Мирослава Емилова Райковска-Горанова

VIII.2) Длъжност

главен секретар в Администрация на Главния прокурор, определено длъжностно лице на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед РД-04-247/25.07.2019 г. на г-н Сотир Цацаров