Версия за печат

00546-2019-0009

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

33. Комуникационна и компютърна техника


Решение номер З-213 от дата 15.08.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000662776

BG411, Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, ул.„Пловдивско шосе” №6, За: Росица Христова, Айсел Юсеин, Вануату 1756, София, Тел.: 00359 28076355, E-mail: rhristova@sbaloncology.bg, Факс: 00359 28706321

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://procurement.sbaloncology.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.sbaloncology.bg.

I.2) Вид на възложителя

Друг: чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Избор на изпълнител за осигуряване на абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи болничната информационна система на "УСБАЛО" ЕАД.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи болничната информационна система на "УСБАЛО" ЕАД, в т.ч. актуализации, предоставяне на консултации и допълнителни дейности за поддръжка на модулите, профилактика на програмното осигуряване на място.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

„Гама Консулт – Калинкин, Прокопов и Сие“ СД, с ЕИК 121562456, е носител на авторските права върху всички приложни програмни продукти, изграждащи болничната информационна система на Възложителя.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 262000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

1.Избраният правен ред за възлагане на обществената поръчка – чрез процедурата на пряко договаряне, е в пълно изпълнение на императивните изисквания на чл. 182, ал. 1, предл. първо, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП. Възлагането на обществената поръчка на друго лице, различно от „Гама Консулт – Калинкин, Прокопов и сие“ СД, с ЕИК 121562456, би довело до нарушаване на неговите авторски права и права на интелектуална собственост върху следните приложните програмни продукти: Гама Кодмастер, Гама Мултилаб, Гама Стор, Гама Стор–Верификация, Гама Диети, Гама Калк, Гама Мултилаб–Web, Гама Конт, Гама Мултилаб–Kaab и прилежащите им модули. Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗАПСП, компютърните програми са обект на авторско право, а съгласно чл. 5 от ЗАПСП, негови носители/притежатели са лицата, в резултат на чиято творческа дейност е създадена компютърната програма. Гореописаните приложни програмни продукти са регистрирани в единния търговски регистър на БТПП с Решение № 0000045685/16.02.2001 г. Същите приложни програмни продукти са изрично посочени в Сертификат на БТПП № 2532/12.08.2019 г., че са създадени и са обект на интелектуална собственост на „Гама Консулт – Калинкин, Прокопов и сие“ СД. Видно от Свидетелство на Патентното ведомство на РБ, търговската марка Гама консулт/Gamma consult с рег. № 53959 се притежава от „Гама Консулт – Калинкин, Прокопов и сие“ СД. Видно от Уведомление за подновена регистрация на търговската марка Гама Консулт/Gamma consult с рег. № 53959, същата е подновена и със срок на действие до 14.05.2024 г.; 2. Всички приложни програмни продукти и прилежащите им модули – съставни части на изградената болнична информационна система на „УСБАЛО“ ЕАД, са проектирани и разработени, конкретно за нуждите на Възложителя, именно от “Гама Консулт-Калинкин, Прокопов и Сие” СД, на основание: Договор № 1186/12.07.2007 г. за изграждане и внедряване на информационна система; Договор № Д9-5/10-00/29.10.2008 г. за проектиране, разработка и доставка на програмни продукти и софтуерна поддръжка за тях при инсталиране, внедряване и експлоатация на информационна система; Договор № Д10-14/14.10.2009 г. за абонаментна подрръжка и консултиране на програмни продукти и Анекс № Д1-67/28.12.2009 г. към него; Договор № Д6-41/01.12.2010 г. за доставка на приложен софтуер; Договор № Д5-4/13.02.2013 г. за изграждане и внедряване на информационна система. С оглед на факта, че обектът на поръчката (услуга) касае абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи съществуваща болнична информационна система, в т.ч. актуализации на наличните приложни програмни продукти, а не създаване или изграждане на нови такава, считаме, че не съществува алтернатива, на която може да бъде възложена обществената поръчка, респективно отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на възлагане на поръчката. Поради това, възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост върху приложните програмни продукти с търговска марка Гама Консулт/Gamma consult, по отношение на които ще се предоставят услугите - предмета на обществената поръчка. Предвид това може да се приеме, че само лицето, което притежава авторски и изключителни права върху приложните програмни продукти и прилежащите им модули – съставни части на изградената болнична информационна система на „УСБАЛО“ ЕАД има право да осъществии нейната софтуерна поддръжка; 3. В тази връзка, „Гама Консулт - Калинкин, Прокопов и сие“ СД е представило Декларация, че понастоящем притежава изходния код [sourse code] и авторските права върху всички приложни програмни продукти и прилежащите им модули, изграждащи информационната система на Възложителя. Продължава в раздел VII.1) Допълнителна информация

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„Гама Консулт – Калинкин, Прокопов и Сие“ СД, с ЕИК 121562456, със седалище и адрес на управление: София 1574, бул. "Шипченски проход" 63 ет. 2, Тел: (+359 2)4476000, Факс: (+359 2)4476099, e-mail: gammaconsult@gammaconsult.com

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

4. На следващо място, през 2013 г. Възложителят е провел "открита" по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи болничната информационна система на СБАЛО ЕАД” [номер на поръчката в РОП 00546-2013-0005] и е сключил Договор № Д6-14/01.07.2013 г. с Изпълнител „Гама Консулт – Калинкин, Прокопов и сие“ СД, с ЕИК 121562456. Предоставянето на абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти и прилежащите им модули, които изграждат болничната информационна система на Възложителя, е възлагано на същия Изпълнител, след процедури, проведени и възлагани по реда на ЗОП [номер на поръчката в РОП 00546-2016-0012 и номер на поръчката в РОП 00546-2017-0010] и на основание сключени с него Договор № Д5-17/29.08.2016 г. и Договор № Д5-35/16.08.2017 г. Информацияга е публично достъпна на уеб-адрес http://rop3-app1.aop.bg; 5. „Гама Консулт - Калинкин, Прокопов и сие“ СД притежава изключителните права да предоставя/продава нови лицензи, да осигурява софтуерна подръжка, както и да разработва допълнителни и/или да променя съществуващи функционалности на съществуващите приложни програмни продукти, наложени от промени, въведените с Националния рамков договор за съответната година или с решения на УС на НЗОК, касаещи правила за работа на лечебните заведения за болнична помощ, първични медицински документи, финансови документи, клинични пътеки, клинични процедури, амбулаторни процедури, цените, които НЗОК заплаща за тях, както и други решения и указания на НЗОК, касаещи ползването на програмните продукти, или от промени в изискванията за месечна и годишна здравно-статистическа отчетност на лечебните заведения за болнична помощ, изисквана от МЗ, РЗИ.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 5, б. "а" от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р ЧАВДАР АНАТОЛОВ МАРИНОВ

VIII.2) Длъжност

Упълномощено лице по см. на чл. 7, ал. 2 от ЗОП, със Заповед № З-205/08.08.2019 г. на изпълнителния директор на "УСБАЛО" ЕАД