Версия за печат

00530-2019-0063

BG-Бургас:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

77. Горива и биоенергийни технологии.


Решение номер 5-G от дата 14.08.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 1310631880024

BG341, Национална агенция за приходите, ТД на НАП Бургас, ул.Цар Петър №5Б, За: А.Узунова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 878109, E-mail: a.uzunova@ro02.nra.bg, Факс: 056 878152

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nap.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://nap.bg/news?id=4038.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Икономическа и финансова дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на гориво за отопление - газьол за отопление, с тегловно съдържание на сяра до 0,001 %, с включена транспортна такса за административните сгради на ТД на НАП Бургас“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на гориво за отопление - газьол за отопление, с тегловно съдържание на сяра до 0,001 %, с включена транспортна такса за административните сгради на ТД на НАП Бургас за срок от 12 ( дванадесет ) месеца или до изчерпване на максимално допустимата стойност в размер на 28 500,00 лв. (двадесет и осем хиляди и петстотин) лева без ДДС, съответно 34 200,00 ( тридесет и четири хиляди и двеста ) лева с включен с ДДС. CPV 09135100-5 , прогнозно количество 15 000л.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка не включва обособени позиции, тъй като предмет на обществената поръчка, попада в един клас, съгласно Общия терминологичен речник / CPV /, не включва разнородни доставки, като доставките на гориво ще се осъществяват единствено на територията на община Бургас .Предметът на поръчката включва доставката на един вид стока- гориво за отопление, която ще се осъществи на стоковата борса чрез борсов посредник по реда на Закона за стоковите борси и тържищата, предвид което разделянето на обособени позиции е нецелесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 28500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедурата се открива на основание чл.182, ал.1 във връзка с чл.79,ал.1,т.7 от ЗОП и в съответствие с Постановление №191/29.07.2016г. на Министерски съвет, изменено с ПМС №347/08.12.2016г. с което е одобрен Списък на стоките по чл.79,ал.1, т.7 и чл.191, ал.1, ал.1.т.6 от ЗОП които се търгуват на стоковата борса.Предмет на процедурата е доставката на стока-гориво за отопление, която е включена в одобрения списък с акт на МС по предложение на министъра на финансите.Доставката на гориво за отопление ще се осъществи на стоковата борса чрез борсов посредник, при условията на Закона за стоковите борси и тържища.Договорът ще бъде сключен по правилата определени в борсовия правилник на Софийска стокова борса.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл.65,ал.1, т. 2 от ППЗОП Възложиетелят няма да одобрява и изпраща покана за участие в процедурата , предвид обстоятелството, че процедурата ще се проведе при условията на Закона за стоковите борси и тържища и договорът ще бъде сключен по правилата определени в борсовия правилник на Софийска стокова борса.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Съгласно чл. 65, ал. 2 от ППЗОП, договорът/ите за обществената поръчка ще бъде/ат сключени след като възложителят посочи необходимата информация за провеждане на процедурата в решението за нейното откриване и след влизането му в сила. При подписването на договора определеният за изпълнител представя освен документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП и декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП, и копие от документ за самоличност на вписаните в декларацията лица, съгласно чл. 53, ал. 1 от ЗМИП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно законосъобразност от всяко заинтересовано лице в 10 - дневен срокпри условията на чл. 197, ал. 1, т. 5, б."а" от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Татяна Павлова Кънчева

VIII.2) Длъжност

директор ТД на НАП Бургас,оправомощена със Запоед ЗЦУ-ОПР-4/22.05.2017г. на изпълнителния директор