Версия за печат

00530-2019-0062

BG-Бургас:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер 4-EL от дата 13.08.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 1310631880024

BG341, Национална агенция за приходите, ТД на НАП Бургас, ул.Цар Петър №5Б, За: А.Узунова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 878109, E-mail: a.uzunova@ro02.nra.bg, Факс: 056 878152

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nap.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://nap.bg/news?id=4037.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Икономическа и финансова дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка и разпределение на ел.енергия за адм.сгради на ТД на НАП Бургас в гр.Бургас, гр.Поморие,гр.Сливен и гр.Ямбол”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка и разпределение на ел.енергия за адм.сгради на ТД на НАП Бургас в гр.Бургас, гр.Поморие,гр.Сливен и гр.Ямбол”за срок от 2години считано от 01.03.2020г. до 28.02.2022г. или до достигане на максимално допустимата стойност за изпълнение на поръчката в размер на 410 000лв. без ДДС, съответно 492 000лв. с включен ДДС.CPV 09310000-5 и 65310000-9

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Общественото снабдяване с електрическа енергия, предмет на обществената поръчка, попада в един клас, съгласно Общия терминологичен речник / CPV /, не включва разнородни доставки и тъй като доставките и разпределението на електрическа енергия ще се осъществяват единствено в границите на една обособена територия – лицензионната територия на Югоизточна България на действие на оператора „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД, ЕИК 123 526 430 с обхват на териториите на девет административни области, в това число Бургас, Ямбол и Сливен, и по силата на нормативен акт, същите могат да бъдат осъществявани само от един оператор, който притежава изключителни права, придобити по силата на закон или административен акт. По смисъла на §2, т. 47 от допълнителните разпоредби на ЗОП, „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД, ЕИК 123 526 430, притежава изключителни права за изпълнение на дейностите, свързани обществена доставка на електрическа енергия на територията на община Бургас, община Сливен и община Ямбол, разделянето на обособени позиции не е приложимо.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 410000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

За нуждите на ТД на НАП Бургас, възниква необходимост от провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18,ал.1, т.8 , чл.79,ал.1,т.3 от ЗОП и при условията на чл.65,ал.1 от ППЗОП с предмет: "Доставка и разпределение на ел.енергия за адм.сгради на ТД на НАП Бургас в гр.Бургас, гр.Поморие,гр.Сливен и гр.Ямбол”, при наличие на следните обстоятелства: Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 7 и т. 10 от Закона за енергетиката доставката, преноса и разпределението с електрическа енергия е дейност, която подлежи на лицензиране. На основание чл. 43, ал. 2, т. 1, т.2а, ал. 3 и ал. 4 от закона за енергетиката за една обособена територия се издава само една лицензия за разпределение и снабдяване с електрическа енергия от крайни снабдители. Крайният снабдител на електрическа енергия за територията на Югоизточна България е „ЕВН Електроснабдяване“ EАД, ЕИК 123526430. Лицензионната територия на Югоизточна България е с обхват административните области: Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Ямбол, Сливен и Бургас, където попадат и обектите, предмет на настоящата поръчка. Съгласно чл. 94а, ал. 1 и ал.2 от ЗЕ, крайният снабдител осигурява снабдяването с електрическа енергия на обекти на битови и небитови крайни клиенти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, в съответната лицензионна територия, когато тези клиенти не се снабдяват от друг доставчик, като снабдяването с електрическа енергия по ал. 1 е услуга от обществен интерес по смисъла на ЗЕ, която се предоставя при условията на равнопоставеност.Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката лицензиите се издават от Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/.Видно от Регистъра на издадените лицензии, за дейностите в енергетиката, съгласно Закона за енергетиката и чл. 9, ал. 1, т. 4, т. 7, т. 12 и т. 14 от Наредба 3/21. 03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, който е публично публикуван на страницата на КЕВР се установява, че под № 107 е лицензията за обществено снабдяване с електрическа енергия, включваща разпределение и доставка на електрическа енергия на оператора „ЕВН Електроснабдяване“ EАД, ЕИК 123526430. В тази връзка „ЕВН Електроснабдяване“ EАД, ЕИК 123526430 е носител на изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от Допълнителните разпоредби на ЗОП за изпълнение на поръчката - обществено снабдяване с електрическа енергия на територията на община Бургас, община Сливен и община Ямбол по силата на административен акт и е единственият възможен изпълнител на настоящата обществена поръчка, като притежава изключителни права, което изключва алтернативен начин за възлагане на обществената поръчка, и е основание да бъде проведена процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 8 – договаряне без предварително обявление. Налице са условията за прилагане на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. ”в” от ЗОП. На основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. ”в” от ЗОП в случаите, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуалната собственост или на изключителни права придобити по силата на закон или на административен акт, възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление. Издадена е лицензия от Комисия за енергийно и водно регулиране / КЕВР / за обществено снабдяване с електрическа енергия на „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД, ЕИК 123 526 430, гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов № 37, както следва :Лицензия за дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия“ № Л-141-11/ 13.08.2004 г., издадена на „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД, ЕИК 123 526 430, гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов № 37, за срок от 35 години, изменена с Решение № И1-Л-141/19.12.2011 г. и Решение № И2-Л-141/09.12.2013 г. Предвид гореизложеното, е видно, че „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД, ЕИК 123 526 430, притежава изключителни права за снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител на регулирания пазар.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На осн.чл.65 от ППЗОП ТД на НАП Бургас няма да прилага чл.64, ал.2 и ал.3 от ППЗОП, тъй като ще сключва договор „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД, ЕИК 123 526 430, притежаващо изключителни права за разпределение и снабдяване с електрическа енергия от крайни снабдители за територията на гр. Бургас, гр. Поморие, гр. Сливен и гр. Ямбол, попадащи в обхвата на настоящото договаряне, на осн. чл.79,ал.1, т.3 от ЗОП с предмет:"Доставка и разпределение на ел.енергия за адм.сгради на ТД на НАП Бургас в гр.Бургас, гр.Поморие,гр.Сливен и гр.Ямбол”.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Съгласно чл. 65, ал. 2 от ППЗОП, договорът/ите за обществената поръчка ще бъде/ат сключени след като възложителят посочи необходимата информация за провеждане на процедурата в решението за нейното откриване и след влизането му в сила, като при подписването на договора определеният за изпълнител представя освен документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП и декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП, и копие от документ за самоличност на вписаните в декларацията лица, съгласно чл. 53, ал. 1 от ЗМИП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно законосъобразност от всяко заинтересовано лице в 10 - дневен срокпри условията на чл. 197, ал. 1, т. 5, б."а" от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Татяна Павлова Кънчева

VIII.2) Длъжност

директор ТД на НАП Бургас, упълномощен със Заповед №ЗЦУ-ОПР-4/22.05.2017г.