Версия за печат

01175-2016-0006

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 175905638

BG411, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей, ул. Акад. Георги Бончев блок 25, За: Наталия Вучева - гл. счетоводител, България 1113, София, Тел.: 02 9792341, E-mail: n.vucheva@bas.bg, Факс: 02 8710107

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.iempam.bas.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.iempam.bas.bg/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организацияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОП-2 от 25.08.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01175-2016-0006
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките и самостоятелните звена на БАН.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ОП-04-01 от 11.01.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ЧЕЗ Трейд България ЕАД, р-н Триадица, пл. Позитано 2, ет.7, офис 7, България 1000, София, Тел.: 02 8959123, E-mail: office@cez-trade.bg, Факс: 02 9549382

Интернет адрес/и:

URL: www.cez-trade.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

01.04.2017 г. 

Крайна дата

30.06.2019 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
31684 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

12.07.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Увеличение с 10% на цената за 1 Mwh нетна активна електроенергия.; Преди промяната: 67,12 лв. без ДДС за 1 Mwh.; След промяната: 73,83 лв. без ДДС за 1 MWh.; Правно основание: чл.116, ал.1, т.6 от ЗОП и Допълнително споразумение към договора от 29.11.2017 г.
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
62477 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Стойността в IV.6 включва освен посочената в договора сума от 67.12 лв. без ДДС за 1KWh и начислените суми за акциз, добавка „Задължения към обществото, цената за достъп и пренос по електропреносната мрежа, цената за достъп и пренос по електроразпределителната мрежа, добавка към цената за отдадена/ консумирана енергия, утвърдена от КЕВР и всякакви други нрмативно определени добавки върху цената на електрическата енергия, независимо от тяхната форма, съгласно чл. 4 (1) на подписания договор ОП-04-01/11.01.2017 г. Последното дължимо плащане към Изпълнителя е извършено на 12.07.2019 г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

12.07.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: проф. Светлозара Любомирова Петкова
VII.2)
Длъжност: Директор на Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей