Версия за печат

02696-2019-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 01 от дата 11.07.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000666746

BG411, Детска градина № 91 „Слънчев кът”, ж.к.”Левски-Г”, ул.”Поручик Георги Кюмюрджиев” № 25, За: Таня Кечева - Директор, България 1836, София, Тел.: 0884-801490, E-mail: dg_91@abv.bg, Факс: 0884-801490

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.odz91.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.odz91.com.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на хранителни продукти по предварирелна заявка за нуждите на ДГ № 91 „Слънчев кът”, гр.София

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на хранителни продукти по предварирелна заявка за нуждите на ДГ № 91 „Слънчев кът”, гр.София, ж.к.”Левски-Г”, ул.”Поручик Георги Кюмюрджиев” № 25“, с място на изпълнение на доставките: същия адрес

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Естеството на хранителните стоки не позволява това

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 240000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл.196 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.07.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Таня Стефанова Кечева

VIII.2) Длъжност

Директор