Версия за печат

00652-2019-0006

BG-Септември:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

59. Екология


Решение номер 1053 от дата 03.07.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351825

BG423, община Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, За: Ива Дачева, България 4490, Септември, Тел.: 03561 7777, E-mail: municipality@septemvri.org, Факс: 03561 7779

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.septemvri.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/199-96-00-10-19.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Зaкриване и рекултиващия за общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Септември”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката включва техническа и биологична рекултивация на депото, като за реализирането предмета на поръчката следва да бъдат изпълнени следните дейности: • Подготовка на строителната площадка разчистване на терена, разполагане на временни съоръжения и др.: • Демонтажни работи: • Доставка на необходимите материали и оборудване; • Строително-монтажни работи; • Благоустрояване на терена; • Извършване на контролни тествания, изисквани съгласно нормативната уредба: • Съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; • Подготовка на документи за издаване на Разрешение за ползване на обекта; • Извозване на отпадъци и почистване на терена; • Гаранционна отговорност на изпълнените СМР. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението па обществената поръчка е подробно описан и регламентиран в технически спецификации, неразделна част към настоящата документация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Процедурата не е разделена на обособени позиции, тъй като обхваща осъщестяването на пакет от взаимосвързани строителни дейности, които не могат да бъдат обособени самостоятелно. Разделянето на поръчката на обособени позиции ще създаде риск от вредно въздействие върху околната среда и липса на технологична последователност при изпълнение на строително-монтажните работи, което несъмнено ще даде отражение на експлоатационните качества.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 920739.62 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Не са налице условията за провеждане на открита процедура, състезателен диалог или процедури на договаряне, което дава възможност съгласно предвидените прагове в чл.20 от ЗОП, обществената поръчка да бъде възложена на основание чл. 20, ал.2, т.1 във вр. с чл. 176-181 от ЗОП, чрез Публично състезание за определяне на изпълнител за обществена поръчка по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Изпълнението на СМР на обект „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ“ ще се финансира от Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда на МОСВ (ПУДООС) и Община Септември. • Изпълнение на техническата рекултивация – 886 581,89 лева (осемстотин осемдесет и шест хиляди петстотин осемдесет и един лв. и осемдесет и девет стотинки) без ДДС; средствата ще бъдат осигурени от бюджета на ПУДООС. • Изпълнение на биологична рекултивация – 34 157,73 лева (тридесет и четири хиляди сто петдесет и седем лв. и седемдесет и три стотинки) без ДДС, средствата ще бъдат осигурени от бюджета на Община Септември за съответната година.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1,т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.07.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Лилия Йорданова Етова

VIII.2) Длъжност

За Кмет на община Септември съгласно Заповед №1043/02.07.2019 г.