Версия за печат

00797-2019-0037

BG-Бургас:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

1. Архитектура и дизайн на сгради


Решение номер 1754 от дата 01.07.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000056814

BG341, Община Бургас, ул. Александровска 26, За: Веселина Димитрова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 907430, E-mail: vh.dimitrova@burgas.bg, Факс: 056 907259

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.burgas.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39064.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Преработка на инвестиционен проект с цел обособяване на Кризисен център в партерен етаж на социално жилище, в зона „Д“, ж. к. “Меден рудник“, УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Проект „Изграждане на Кризисен център в партерен етаж на социално жилище в зона „Д“, ж. р. “Меден рудник“, УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас“ е включен в инвестиционната програма на Община Бургас и има отношение към отчитане постигане на индикатор за продукт „Население ползващо подобрени социални услуги“. Обхватът и съдържанието на инвестиционния проект трябва да бъде разработен в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. към Закона за устройство на териториите (ЗУТ) за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.).При проектиране на Кризисния център да се спазват изискванията на Методическото ръководство за предоставяне на социална услуга «Кризисен център». Преработката на проекта следва да се спази изискването потоците за жилищната сграда и кризисния център трябва да бъдат изцяло разделени. Към проектните части да се приложат актуални копия на удостоверения за правоспособност от КИИП и КАБ и актуални застрахователни полици по чл.171 от ЗУТ. Всички копия следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала“.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Н/П

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 18500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата поръчка се възлага на основание предходна обществена поръчка за изработка на технически инвестиционен проект за "Изграждане на социални жилища в зона „Д“ на ж. р. “Меден рудник “, УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас“, като проектирането съгласно офертата на избрания изпълнител и клаузите на договорното споразумение се изпълнява от „Иво Петров - архитекти“ ООД. Изработеният проект е обект на авторско право, носителят на което е „Иво Петров - архитекти“ ООД. На това основание и на основание чл.79, ал.1, т.3, б. „в“ от ЗОП преработката на съществуващия проект се възлага на автора. Община Бургас изпълнява Инвестиционна програма за периода 2014-2020, в обхвата на която е предвиден проект за: „Изграждане на Кризисен център в УПИ V, кв. 1 по плана на ж.к. Възраждане“ група дейности „Социална инфраструктура“. Поради настъпили непредвидени обстоятелства, свързани с отредения за целта имот, а именно - съществуващи вещни права в режим на съсобственост, които не могат да бъдат уредени до крайния срок, посочен за подаване на проектни предложения по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ /31.12.2019г./ е необходимо определяне на нов терен за изграждане на Кризисен център. В тази връзка предвид краткия срок за подаване на проектното предложение, както и липсата на подходящи терени – общинска собственост за изграждане на Кризисен център е идентифицирана възможност, същият да бъде разположен в партерния етаж на многофамилна жилищна сграда, отредена за изграждане на социални жилища. Изложените обстоятелства налагат преработката на одобрения работен инвестиционен проект за изграждане на социални жилища в зона „Д“ на ж. р. “Меден рудник“, УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас, с цел обособяване на Кризисен център в партерен етаж на сградата.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

ИВО ПЕТРОВ - АРХИТЕКТИ ООД, ЕИК 114635815

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 835 от 01.04.2014 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00797-2014-0026

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т.5 ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

01.07.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

РУСКА ДИМИТРОВА БОЯДЖИЕВА

VIII.2) Длъжност

Заместник-кмет, длъжностно лице по чл.7, ал.1 от ЗОП