Версия за печат

00797-2019-0032

BG-Бургас:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

1. Архитектура и дизайн на сгради


Решение номер 1617 от дата 19.06.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000056814

BG341, Община Бургас, ул.Александровска № 26, За: Валерия Димитрова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 907288, E-mail: v.daalova@burgas.bg, Факс: 056 860912

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.burgas.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38953.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Авторски надзор по време на строителството, във връзка с реализация на следният обект: “Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дома на нефтохимика, пл. “Тройката“ №1, УПИ I, кв.125 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.612.181"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Авторският надзор по проекта се осъществява по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Целта на авторския надзор е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на работния инвестиционен проект, както и да дава указания по време на изпълнението. Авторският надзор следва да се осъществява по всички части на инвестиционния проект, съгласно чл. 162 от ЗУТ. За обекта е изготвен работен проект по части: Демонтажи; Архитектура;Строителни конструкции;Водоснабдяване и канализация;Електро инсталации;ВИК;ОВК;Пожароизвестяване;СОТ;СКС;Озвучаване;Оповестителна система;Сценична механизация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка включва упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: “Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дома на нефтохимика“, пл. “Тройката“№1, УПИ I, кв.125 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.612.181". Предметът на поръчката е неделим и не е възможно разделянето му на обособени позиции, тъй като всички дейности, включени в обхвата на поръчката следва да се извършат от поканеното дружество, с което е сключен договор за изработване на технически инвестиционен проект, защитен от Закона за авторското право и сродните му права.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 96964 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

В резултат на проведен открит конкурс за идеен проект за обект: „Преустройство на съществуваща сграда – Културен дом в кв.125, УПИ І по плана на ЦГЧ за реализация на проект «Обновяване на сгради с обществено предназначение в град Бургас“, Община Бургас придоби идеен проект за обект: Реконструкция на Културен дом в кв. 125, УПИ І по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, съгласно чл. 94 ал.2 т 2 от ЗОП /отм./. Конкурсът бе организиран като част от процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга. Съгласно влязло в сила Решение № 1522 от 20.06.2014 на инж. Костадин Марков на първо място е класиран УЧАСТНИК № 710694 / работно мото 100103/ - „МОТО“ ООД, с ръководител на колектива арх. Десислава Веселинова Стоянова- Иванова, гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ № 55, ет.2.На основание чл. 90 ал.1 т.7 от ЗОП /отм./ на класираното на първо място дружество бе изпратена покана за възлагане на услугата по Изготвяне на работен инвестиционен проект за преустройство на съществуваща сграда – Културен дом в кв. 125 , УПИ І по плана на ЦГЧ за реализация на проект «Обновяване на сгради с обществено предназначение в град Бургас», в съответствие с условията на конкурса.След проведена процедура на договаряне без предварително обявление е сключен Договор за проектиране BG 161PO001/5-02/ 2012/029 - U – 18, изх.№ 93-ОП-104 /3/12.11.2014г. на стойност 79 800лв. без ДДС или 95 760лв с ДДС.Община Бургас притежава технически инвестиционен проект за строеж "Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дома на нефтохимика, пл. “Тройката“ №1, УПИ I, кв.125 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.612.181“.Строежът е Трета категория по смисъла на чл. 137 ал. 1 т. 3 буква „ж“ вр. буква „в“ на същия от ЗУТ, и във връзка с чл. 7, ал. 1 от НАРЕДБА № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.За обект " Реконструкция,ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дома на нефтохимика, пл. “Тройката“ №1, УПИ I, кв.125 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.612.181" е издадено и влязло в сила Разрешение за строеж №П-47/25.06.2015 г. , подновено 06.08.2018 г.Видно от описаните факти, налице са авторски права върху технически инвестиционен проект, разработен за нуждите на Възложителя от лицето, поканено в настоящото договаряне „МОТО" ООД, ЕИК 147034658, адрес на управление: гр. Бургас 8000, ул. „Христо Ботев“ № 55, ет. 2, представлявано от арх. Стефан Гевренов.След проведена открита процедура за избор на изпълнител, публикувана в РОП под № 00797-2018-0060, с Решение № 1429 от 03.06.2019г. /влязло в сила към датата на изпращане на настоящата покана/ на първо място е класирано ДЗЗД „БМ“, с участници в обединението „МУУД КОНСТРАКШЪН“ ООД, ЕИК: 203525024 и „БУЛПЛАСТ БГ“ ЕООД, ЕИК 102921748.За законосъобразното извършване на строителството по проекта е необходимо и сключване на договор за упражняване на авторски надзор. След извършен преглед на всички материали и предвид гореописаните мотиви, възложителят следва да проведе процедура на договаряне без предварително обявление. Правно основание – чл. 79, ал. 1, т. 3, буква В от ЗОП – наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост.Видно от описаните факти налице са авторски права върху работни инвестиционни проекти, разработени за нуждите на възложителя от лицето, поканено в настоящото договаряне „МОТО" ООД, представлявано от арх.Стефан Гевренов. Мотивирана от горното, считам, че са налице предпоставки за избор на настоящата процедура.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"МОТО" ООД, ЕИК 147034658, адрес на управление: гр. Бургас 8000, ул. „Христо Ботев“ № 55, ет. 2, представлявано от арх. Стефан Гевренов

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Срок за представяне на оферта- 25.06.2019г., 17:15ч ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО: 26.06.2019 г. от 10:30 ч., гр. Бургас, ул. “Климент Охридски“ № 3, в сградата на Община Бургас.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП, в 10 - дневен срок от, считано от публикуване на настоящото решение.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.06.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Йорданка Ангелова Бенова - Ананиева, дл.лице по чл.7, ал.1 от ЗОП, съгл. Заповед № 1190/04.05.2016г.

VIII.2) Длъжност

Заместник - кмет при Община Бургас