Версия за печат

00652-2019-0005

BG-Септември:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер 870 от дата 04.06.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351825

BG423, община Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, За: Кирил Герасимов, България 4490, Септември, Тел.: 03561 7777, E-mail: municipality@septemvri.org, Факс: 03561 7779

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.septemvri.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/197-96-00-8-19.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Извършване на допълнителни строително-монтажни работи по ул. „Васил Левски”, гр. Септември“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмета на настояща поръчката се изразява в извършване на ремонт на улица „Васил Левски“, гр. Септември, в това число и интервенции по тротоари. Цел: Изпълнението на поръчката цели да се възстановят и подобрят транспортно- експлоатационните качества и носимоспособността на настилката с оглед осигуряването на условия за безопасност на движението, да се придаде възможност за нормално провеждане на трафика, обслужващ населението в гр. Септември. Очакван резултат: С изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се постигне: Безопасност на движение по уличната мрежа; Подобрена транспортна свързаност в градската среда; Предмета на поръчката включва: - Направа на насип от подходящ материал за тротоари с Hср. = 10см; - Направа на насип от подходящ материал под бордюри; - Направа на изкоп от земни маси по траншея на водопровод и СВО с Н=0,46м; - Направа на насип от подходящ материал за пътна основа в траншея на водопровод и СВО с Н=0,46м; - Направа на насип от трошенокаменна настилка за пътна основа при профилиране с Нср. = 12см;

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Финансирането на обществената поръчка се осъществява от бюджета на Община Септември.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Това се обуславя от факта, че всички дейности, които следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. На първо място, с оглед специфичния характер на възлаганите дейности, множеството изисквания към тяхното реализиране, както и големия брой от възможни подходи на изпълнение, може да се направи обосновано предположение, че при разделяне на обособени позиции има опасност изпълнението на поръчката прекомерно да се затрудни технически или да се оскъпи, поради необходимостта от сложна координация между отделните изпълнители, и между всеки от тях и Възложителя. Разделянето на поръчката на обособени позиции ще създаде риск от вредно въздействие върху околната среда и липса на технологична последователност при изпълнение на строително-монтажните работи, което несъмнено ще даде отражение на експлоатационните качества.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 139788 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Не са налице условията за провеждане на открита процедура, състезателен диалог или процедури на договаряне, което дава възможност съгласно предвидените прагове в чл.20 от ЗОП, обществената поръчка да бъде възложена на основание чл. 20, ал.2, т.1 във вр. с чл. 176-181 от ЗОП, чрез Публично състезание за определяне на изпълнител за обществена поръчка по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1,т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.06.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Лилия Йорданова Етова

VIII.2) Длъжност

Зам. Кмет на община Септември, и с делегирани правомощия по чл. 7 от ЗОП, съгласно Заповед №520/11.04.2019 г.