Версия за печат

02716-2019-0067

BG-ЧИРПАН:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

6. ВиК инженерство


Решение номер РД-10-83 от дата 14.05.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540187

BG344, ЮИДП ДП ТП ДГС ЧИРПАН, УЛ.ПЕЙО КР. ЯВОРОВ №18, За: инж.Петко Игнатов - зам.директор, България 6200, ЧИРПАН, Тел.: 0416 93072, E-mail: dgs_chirpan@abv.bg, Факс: 0000 00000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgstchirpan.uidp-sliven.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/3107.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Предоставяне на услуги по доставката на питейни води,отвеждане и пречистване на отпадъчни води от В и К оператор за срок от 12 месеца

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

1.Предоставяне на услуги по доставката на питейни води,отвеждане и пречистване на отпадъчни води от В и К оператор за срок от 12 месеца за нуждите на Администрацията на ТП ДГС Чирпан,находяща се в гр.Чирпан,ул.П.К.Яворов №18. 2.Прогнозната стойност за предмета на поръчката е 300 лв. без ДДС.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка не включва обособени позиции, тъй като за извършването на услугата по доставка на питейни води,отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ТП ДГС Чирпан следва да се сключи договор с дружество, притежаващо изключителни права за водоснабдяване и канализация на територията на област Стара Загора,придобити по силата на законов или подзаконов административен акт, а именно: „ВиК“ ЕООД гр.Стара Загора. Изложените обстоятелства водят до невъзможност за разделяне на предмета на поръчката на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 300 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.193 от Закона за водите (ЗВ),обществените отношения, свързани с предоставянето на услуги за водоснабдяване и канализация се уреждат със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги(ЗРВКУ) и при спазване на изискванията на Закона за водите.Съгласно разпоредбата на чл.198, ал.1 от ЗВ дейностите по стопанисването, поддържането и експлоатацията на съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и ЗРВКУ, като в ал.2 се посочва че в границите на една обособена територия, само един ВиК оператор може да осъществява тези дейности. В тази връзка с Решение №РД-02-14-2234, от 22.12.2009г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са обявени обособените територии на ВиК операторите, техния обхват и граници. За територията на община Чирпан, съгласно т.48 от Решението, е обособена територия на действие на ВиК ЕООД Стара Загора. Съгласно чл.5, ал.1 от ЗРВКУ, регулирането на ВиК услугите се осъществява от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране(ДКЕВР). На електронната страница на КЕВР е налице публичен, безплатен списък, съдържащ информация за титулярите на ВиК операторите към 31.12.2015г., с данни за структурата на регистрирания капитал според собствеността и обособени територии на действие на ВиК операторите с обхват и граници http://www.dker.bg/bg/vik/spisk-na-vik-operatorite.html. Съгласно т.45 от същия списък е видно, че „ВиК“ ЕООД гр.Стара Загора, притежава изключителни права за предоставяне на ВиК дейности по смисъла на чл.198, ал.1 от ЗВ и предвид това обществената поръчка не би могла да бъде възложена на друг изпълнител поради факта, че „ВиК“ ЕООД гр.Стара Загора е единственото дружество, което притежава изключителни права за ВиК оператор на територията на Област Стара Загора, в чиито териториален район попада Община Чирпан и съответно ТП ДГС Чирпан. Предвид това считам, че са налице условията за прилагане на чл.79, ал.1, т.3,б.“в“ от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Съгласно чл.65,ал.1 от ППЗОП Възложителят няма да одобрява покана за участие в процедура и няма да я изпраща до избраното лице.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

1.Срокът за изпълнение на поръчката е 1(една) година от датата на сключване на договора. 2.Операторът е длъжен да доставя вода с питейни качества,отговарящи на изискванията за качество,посочени в нормативните документи(Наредба №9/16.03.2001г. за качеството на водата,предназначена за питейно битови цели,издадена от Министъра на здравеопазването, Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Минитъра на околната среда и водите,обн.в ДВ,бр.30/28.03.20101г.)както и отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор. 3. Условия и начин на плащане - На базата на отчетена по график консумирана питейна вода,със средство за търговско измерване(водомер)ВиК ЕООД,гр.Стара Загора издава фактури за абонатите от договора,която съдържа следните компоненти:клиентски номер и адрес за кореспонденция,консумация за периода,общо дължима сума,показания на водомера за отчетния период,съгл.Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК ЕООД,гр.Стара Загора.На основание издадената месечна фактура,ТП ДГС Чирпан следва да извърши плащането чрез банков превод. 4. Цените за видовете услуги - Съгласно действащия от 20.01.2005 г.Закон за регулиране на ВиК услугите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Комисия за енергийно и водно регулиране(КЕВР) има правомощието да определя цените на предоставяните услуги от концесионера. С решение на КЕВР са утвърдени пределни цени на ВиК услуги в лв./куб.м.без ДДС.Съгласно действащата тарифа по Наредбите на КЕВР цената е сбор от:1.Цена за доставяне на питейна вода;2.Цена за отвеждане;3.Цена за пречистване; С решение на комисията № Ц-1/29.03.2017г., считано от 01.04.2017г.са определени действащи цени по тарифата.При промяна на определените от КЕВР цени,същите имат действие, без да е необходимо сключването на анекс към договора или допълнително съгласие на потребителя. В Профила на купувача е записана ката първа дата-27.05.2019г.тъй като формуляра не позволява да няма дата и в този смисъл посочената дата не е обвързваща за страните.Договорът ще се сключи по реда и в срока на чл.65,ал.2 от ППЗОП и чл.194,ал.1 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.05.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Живко Димитров Стоянов

VIII.2) Длъжност

Директор ЮИДП ДП ТП ДГС Чирпан