Версия за печат

00530-2019-0027

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

31. Информационни и комуникационни технологии


Решение номер РЦУ-65 от дата 14.05.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131063188

BG411, Национална агенция за приходите, бул. Княз Александър Дондуков № 52, За: Д.Джумалийски, България 1000, София, Тел.: 02 98593226, E-mail: d.djumalijski@nra.bg, Факс: 02 98593348

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://nap.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://nra.bg/page?id=302.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Икономическа и финансова дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Абонаментна поддръжка на софтуерен продукт „Система за управление на човешките ресурси HeRMeS“ в НАП

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката включва поддръжка и обслужване на софтуера на внедрените в НАП модули на „Система за управление на човешките ресурси HeRMeS“ върху сървърите и работните станции на НАП и уеб-сървъра на HeRMeS, както и на интерфейса от HeRMeS 5 към SAP ЕСС 6.0, съгласно Техническата спецификация, неразделна част от документацията.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката не е разделен на обособени позиции, предвид това, че включените в обхвата на поръчката функционалности, за които се иска абонаментна поддръжка са от един вид и обективно не подлежат на разделяне. Отделно, услугата може да бъде извършена само от един изпълнител, притежаващ изключителни права за това.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 224950.83 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Софтуерните продукти са закрилян с авторско право обект, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗАПСП. Дружеството „ТехноЛогика“ ЕАД е притежател на авторските права върху софтуера, предмет на поддръжката и видно от представените от него документи, няма конкурентни лица, на които да е предоставено правото да осигуряват за крайни потребители като НАП услугата по поддръжката му. Правата върху интелектуалната собственост са изключителни права, обуславящи възлагането на поръчката чрез процедура на договаряне без предварително обявление, съобразно прогнозната стойност, на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП. Ползваните до момента модули на системата са доказали своята ефективност и полезност за възложителя, а извършените настройки в нейната функционалност с оглед специфичните нужди на НАП, обуславят ползването на системата и вбъдеще. Осъществяването на действията по поддръжката лично от страна на притежателя на авторските права предпоставя параметрите на поръчката и липсата на конкуренция не се дължи на действия на възложителя. С оглед на гореизложеното както и предвид това, че абонаментната поддръжка и обслужване на внедрените в НАП модули на „Система за управление на човешките ресурси HeRMeS“ може да се реализира само от “ТехноЛогика” ЕАД обуславя провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 1 от ЗОП, в съответствие с чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП. В страната няма трети лица, които да притежават лиценз или да са упълномощени да предоставят поддръжка на лицензиите Hermes. В подкрепа на тези твърдения е представена декларация от изпълнителния директор на дружеството, удостоверяваща, че авторското право върху „Система за управление на човешките ресурси HeRMeS“ е притежание на “ТехноЛогика” ЕАД и няма конкурентни лица, на които да е предоставено правото да осигуряват за крайни потребители като НАП абонаментна поддръжка и обслужване на „Система за управление на човешките ресурси HeRMeS“. Представено е и свидетелство за търговска марка от Патентното ведомство №33522/13.07.1998г. Системата за управление на човешките ресурси HeRMeS е предоставена и внедрена от „ТехноЛогика” ЕООД, съгласно Договор от 14.08.2000 г. между „ТехноЛогика” ЕООД и Главна данъчна дирекция, като е спазен предвидения в действащото към този момент законодателство ред за възлагане на обществени поръчки. Видно от описаната фактическа обстановка и представените доказателства, “ТехноЛогика” ЕАД е носител на изключителни права за предоставяне на поддръжка на софтуерния продукт "Система за управление на човешкия ресурс Hermes", което установява предпоставките за възлагане по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в" от ЗОП и мотивира избора на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществената поръчка.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„ТехноЛогика” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Изток, бл. 4, вх. А, ет. 1, ап. 2, ЕИК 201593301

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Редът за възлагане е определен съобразно спецификата на поръчката и общата прогнозна стойност в размер на 4 241 343,16 лв. без ДДС на всички идентични и сходни на настоящата поръчка потребности, предвидени за възлагане в системата на НАП през настоящата година. Прогнозната стойност на поръчката, която е и максимално допустима е 224 950,83 лева без ДДС и съответно 269 941 с ДДС.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.05.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Гавраил Борисов Забуртов

VIII.2) Длъжност

главен секретар на НАП, упълномощен за възложител със Заповед №ЗЦУ-ОПР-2/22.05.2017 г. на изпълнителния директор на НАП