Версия за печат

00738-2019-0004

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

31. Информационни и комуникационни технологии


Решение номер 12 от дата 09.05.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695121

BG411, Патентно ведомство на Република България, бул. Г. М. Димитров № 52 Б, За: Ирина Николова, Яна Младенова, България 1040, София, Тел.: 00359 29701468, E-mail: inikolova@bpo.bg, Факс: 00359 28735258

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bpo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Софтуерна разработка по адаптиране, интегриране и внедряване на проект „Съществени подобрения на фронт офиса“ – Софтуерен пакет 2, Фаза 1 на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) в Патентно ведомство на Република България“.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изпълнението на поръчката обхваща: Обновяване на интерфейсите за класификация на стоките и услугите в модула за електронно заявяване на марки, както и в тези модули за електронно заявяване на вторични действия, в които се изисква посочване на стоки и услуги; Добавяне на възможност за едновременно избиране на повече от един файл за прикачване изгледи на дизайни в модула за електронно заявяване на промишлени дизайни; Функционалност за генериране на доклад за сходство (similarity) при електронно заявяване на марки; Интеграция на модула за електронно заявяване на промишлени дизайни с инструментите на EUIPO DSClass; Подобряване на финалната страница на модула за електронно заявяване на промишлени дизайни с добавяне на възможност за показване на малки изображения; Общи подобрения, конфигуриране на полета и хармонизиране между отделните модули на фронт офис пакета; Адаптиране на предоставения от СЕСИС обновен софтуерен пакет към специфичните нужди на ведомството и реализиране на специфични интеграции с останалите компоненти на информационно-технологичната инфраструктура на ведомството и подсигуряване на пълноценното функциониране на фронт офиса като част от една цялостна система; Адаптиране на портала за електронни услуги и/или вътрешни системи на ведомството за целите на интеграциите в случай на необходимост. Миграция на данни и инсталиране на софтуерните разработки в тестовата и продукционната среда и внедряване в реална експлоатация; Взаимодействие с екипа на СЕСИС, координиране и участие в дейностите по внедряване на новата версия на фронт офис пакета на място във ведомството, участие в работни срещи с представители на СЕСИС, включително на място в седалището им в гр. Аликанте, Испания. Горният списък с промени следва да бъде проверен и допълнен при необходимост от Изпълнителя след анализ на предоставената проектна документация и програмни кодове. Изпълнението трябва да съответства на изискванията, дефинирани в техническото задание и приложената техническа документация на фронт офис пакета. Изпълнението трябва да е съобразено и с описаната съществуваща софтуерна инфраструктура, използвани технологии и принципи на сътрудничество със СЕСИС.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката не е разделена на обособени позиции. Предвидените в рамките на настоящата обществена поръчка дейности за изпълнение са взаимосвързани и разделянето на поръчката на обособени позиции е нецелесъобразно. С оглед обстоятелството, че предвидените дейности са свързани и обусловени една от друга, изпълнението на поръчката от един изпълнител ще осигури синхронизирано реализиране на тези дейности и предотвратяване на проблеми и забавяне в изпълнението.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 40000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Избраната процедура има за цел да осигури максимална прозрачност и публичност при избор на изпълнител.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно: Жалба може да се подава в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

09.05.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-Р ДАВИД ЛЮБЕНОВ СУКАЛИНСКИ

VIII.2) Длъжност

ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ, УПЪЛНОМОЩЕН ВЪЗЛОЖИТЕЛ СЪС ЗАПОВЕД № 370/25.07.2018Г.