Версия за печат

01763-2019-0001

BG-ХАСКОВО:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

61. Педагогически науки


Решение номер 1 от дата 08.04.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 126152888

BG422, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, БУЛ. Г.С. РАКОВСКИ 24, За: ТОНКА АНДРЕЕВА ЧЕНГЕЛОВА, България 6300, ХАСКОВО, Тел.: 0879 035395, E-mail: ou_rilski@abv.bg, Факс: 038 622643

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.ivanrilski.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.ivanrilski.com/index.php?option=com_content&view=article&id=178&Itemid=129.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от първи до седми клас и по учебни предмети за ОУ Свети Иван Рилски, Хасково за учебната 2019/2020 година

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от първи до седми клас и по учебни предмети за ОУ Свети Иван Рилски, Хасково за учебната 2019/2020 година

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възлагането на обществената поръчка на друго лице е невъзможно, поради наличие на авторски или други права на интелектуална собственост.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 45000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата процедура се провежда по на основание чл. 73, ал. 1, т. 3, буква "в" от ЗОП. Мотивите за избора на процедурата са следните: Избрана е процедура по чл. 73, ал. 1, т. 3, буква "в" от ЗОП, поради следните обстоятелства : Учебниците и учебните помагала представляван обект на авторско право по смисъла на чл.3, ал.2, т. 3 от ЗАПСП . На лице е Заповед № РД 09-820/15.03.2019 г. на Министъра на образованието и науката за дейностите за осигуряване на безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2019/2020 година. С постановление №79 от 13.04.2019 г. на МС за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти в параграф 2 от Преходните и заключителни разхоредби са дадени указания за осигуряване на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване. Възлагането на обществената поръчка на други лица, би довело до нарушаване на авторските права на интелектуалната собственост или изключителни права, придобити по силата на закон или административен акт ( чл. 79, ал. 1, т.3 б. "в" от ЗОП). Поради обстоятелството, че учебниците и учебните помагала са утвърдени, както и оповестени издателствата с авторски права и целесъобразно с настоящата процедура по договаряне без обявление да бъдат канени всички лица с авторски права по реда и контрола, който се осъществева от АОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1. "ПРОСВЕТА-СОФИЯ" АД със седалище и адрес на управление гр. София, район Овча купел, ул. „Земеделска” № 2, представлявано от Йовка Колева Томова, 2. „Клет България“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Никола Тесла 5, представлявано от Владимир Христов Колев; 3. „Бит и техника“ ООД със седалище: 9006 гр. Варна, кв. „Евксиноград“, ул. 22, № 17 А 7, представлявано от Валентин Георгиев Ананиев; 4. "С.А.Н.-ПРО", ООД със седалище на управление: 9000 гр. Варна район Одесос, ул. "Янкул Войвода" №30, представлявано от Евлаги Петков Савов; 5. Изателство "Изкуства" с адрес на управление: 1700 София-град, Студенски град, ул."Д-р Йордан Йосифов" 8Б, представлявано от Цеко Стайков.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно чл. 197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.04.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Тонка Андреева Ченгелова

VIII.2) Длъжност

директор