Версия за печат

02538-2019-0004

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер ОПИ-345 от дата 28.03.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121817309

BG411, Прокуратура на Република България - главен прокурор, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, За: Гергана Чолакова, България 1000, София, Тел.: 02 8036035, E-mail: gcholakova@prb.bg, Факс: 02 9633373

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://prb.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/procedura-publichno-systezanie-s-predmet-dosta-227.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Надзор за законност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на Национална следствена служба, Почивен дом „Изгрев“ – гр. Бяла и Учебна база „Цигов чарк“ – гр. Батак

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка включва извършване на доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 82 броя климатици за нуждите на Национална следствена служба, Почивен дом „Изгрев“ – гр. Бяла и Учебна база „Цигов чарк“ – гр. Батак“. Поръчката включва доставка и монтаж, на климатици, както следва: Климатик стенен, инверторен, сплит система – 9 BTU – 40 броя Климатик стенен, инверторен, сплит система – 12 BTU – 39 броя Колонен инверторен климатик – не по – малко от 36 BTU и не повече от 48 BTU – 3 броя

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В конкретния случай не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции, поради това, че потребността от климатици е за обекти, които са част от единна структура – Прокуратура на РБ – главен прокурор, която стопанисва предоставените почивни и учебни бази както и част от сградата на адрес гр. София, бул. „д-р Г.М.Димитров“ № 42, в които се предвижда доставката на предмета на поръчката. Възлагането на поръчката на различни изпълнители би създало технически и организационни затруднения за възложителя при изпълнението на обществената поръчка, поради обстоятелството, че в хода на изпълнение на поръчката за възложителят е възможно да възникне необходимост в рамките на посочените места за доставка, да променя броя на заявените климатици, без да променя общия брой климатици от съответния вид, посочен в Таблица № 1 от документацията.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 87800 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата обществена поръчка по реда на Глава двадесет и пета, Раздел I и II от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чрез провеждане на процедура „Публично състезание“. Прогнозната стойност на настоящата поръчка не надвишава стойностния праг по чл. 20, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП и не е необходимо провеждането на открита процедура за възлагане на поръчката. Предвид посоченото обстоятелство и предвид факта, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне и на основание чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, във вр. с чл. 176 от ЗОП, безспорно е налице законова възможност поръчката да се възложи чрез провеждане на процедура публично състезание. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

По настоящата обществена поръчка възложителят предвижда реализиране на „опция за допълнителни количества“, с прогнозна стойност 3 800 лв. (три хиляди и осемстотин лева) без вкл. ДДС.Прогнозен предмет и обем на опцията - общо 4 броя климатици, от които: - 2 бр. - климатик стенен, инверторен, сплит система 9 BTU и 2 бр. - климатик стенен, инверторен, сплит система – 12 BTU. Заявените климатиците, в резултат на реализиране на опцията ще бъдат с технически характеристики за съответния вид, съгласно техническите изисквания на възложителя в настоящата процедура и предложението за изпълнение на избрания изпълнител и по цени съгласно ценовото му предложение. Посочените в опцията количества са прогнозни. Възложителят си запазва правото да коригира броя на заявените климатици до стойността на предвидената опция. Гаранцията за изпълнение е 4 % от стойността на договора без ДДС, без стойността на опцията, като две трети от нея гарантира изпълнението на договора, а една трета обезпечава гаранционните задължения на изпълнителя. На основание чл. 181, ал. 2 от ЗОП възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците в настоящата процедура за възлагане да се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор. Действията на комисията ще се извършат в последователност, предвидена в чл. 61 от ППЗОП. Предвид обстоятелството, че на основание чл. 181, ал. 2 от ЗОП, комисията ще извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор, на основания чл. 47, ал. 6 от ППЗОП ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик. По своя преценка участникът може да постави ценовото си предложение запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Прогнозната стойност на опцията включва доставка, монтаж въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатиците, включени в обема на опцията. Условията за упражняване на опцията са посочени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка. „Опция за допълнителни количества” се реализира, чрез сключването на допълнително споразумение /анекс/ към договора за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата може да бъде подадена от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.03.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

АЛБЕНА АНГЕЛОВА РЯДКОВА

VIII.2) Длъжност

РЪКОВОДИТЕЛ СЕКТОР "ТО", ДИРЕКЦИЯ „СФТО“ В АГП /Опр.дл. лице на осн. чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-04-95/13.03.2019 г. на г-н Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България/