Версия за печат

00738-2019-0003

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

31. Информационни и комуникационни технологии


Решение номер 6 от дата 27.03.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695121

BG411, Патентно ведомство на Република България, бул. Г. М. Димитров № 52 Б, За: Ирина Николова, Яна Младенова, България 1040, София, Тел.: 00359 29701468, E-mail: inikolova@bpo.bg, Факс: 00359 28735258

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bpo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Поддръжка на технологичната и софтуерна инфраструктура на Патентно Ведомство на Република България”.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Общи дейности по поддръжка на сървърната и комуникационна инфраструктура; 3.2. Дейности по поддръжка на сървърна инфраструктура; 3.3. Дейности по мрежова инфраструктура; 3.4. Общи дейности по софтуерната поддръжка; 3.5. Специализирана софтуерна поддръжка и развитие на вътрешните системи. Целта на обществената поръчка е осигуряване на качествена поддръжка на цялата сървърна, комуникационна и софтуерна инфраструктура на Ведомството, включително развитие на отделните софтуерни приложения за постигане на непрекъсваемост и високо качество на работа на вътрешните и публично достъпните системи на ведомството. Така формулираната цел е подчинена на общата цел на Ведомството непрекъснато да подобрява качеството на своята работа и на предоставяните услуги за гражданите и бизнеса. Един от основните инструменти за постигане на тази цел е поддържане на постоянна работоспособност на инфраструктурата, информационните системи и бази данни, непрекъснато развитие и усъвършенстване на приложния софтуер в условията на променяща се правна рамка и оптимизиране на работните процеси във ведомството, проучване и адекватно посрещане на нуждите и изискванията на потребителите, внедряването на нови функционалности и периодично привеждане на системите в съответствие с развитието на технологиите. Конкретните дейности, които трябва да изпълнява избраният изпълнител за постигането на така формулираната цел, се разпростират върху значителен брой съществуващи системи във ведомството – както в рамките на фронт-офис системите, така и в бек-офис частта и обхващат техническа поддръжка и развитие на: • Бек-офис система: Специализираната администрираща система IPAS; • Фронт-офис системи: o Портал за електронни услуги; o Софтуерно приложение за електронно заявяване на марки; o Софтуерно приложение за електронно заявяване на промишлени дизайни; o 23 електронни услуги по заявяване на вторични действия във връзка с марки и промишлени дизайни; o 4 електронни услуги по заявяване на проучвания и справки за обектите на индустриалната собственост; o Софтуерни приложения за обработка на електронно постъпилите заявки и прехвърлянето им в бек-офис системата IPAS; o Софтуерни приложения за ръчно приемане на заявки, подадени на гише; o Справочна система BPO Online; • Интеграционни компоненти за двупосочна връзка на фронт-офис и бек-офис приложенията със системата за документо-оборот на ведомството. • Технологична инфраструктура: o Сървъри; o Комуникационни устройства - защитни стени, маршрутизатори. Извън обхвата на настоящата поръчка е: • Хардуерна поддръжка на сървъри, работни станции, периферна техника, окабеляване и комутатори; • Счетоводен софтуер, деловодна система, правно-информационни системни и други стандартни софтуерни пакети;

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката не е разделена на обособени позиции. Предвидените в рамките на настоящата обществена поръчка дейности за изпълнение са взаимосвързани и разделянето на поръчката на обособени позиции е нецелесъобразно. С оглед обстоятелството, че предвидените дейности са свързани и обусловени една от друга, изпълнението на поръчката от един изпълнител ще осигури синхронизирано реализиране на тези дейности и предотвратяване на проблеми и забавяне в изпълнението.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 150000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Избраната процедура има за цел да осигури максимална прозрачност и публичност при избор на изпълнител.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно: Жалба може да се подава в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.03.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-Р ДАВИД ЛЮБЕНОВ СУКАЛИНСКИ

VIII.2) Длъжност

ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ, УПЪЛНОМОЩЕН ВЪЗЛОЖИТЕЛ СЪС ЗАПОВЕД № 370/25.07.2018Г.