Версия за печат

02538-2018-0023

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121817309

BG411, Прокуратура на Република България - главен прокурор, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, За: Гергана Чолакова, България 1000, София, Тел.: 02 8036035, E-mail: gcholakova@prb.bg, Факс: 02 9633373

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://prb.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/publichno-systezanie-dostavka-na-elektricheski-249.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделенияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОПИ-1189 от 16.10.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02538-2018-0023
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка включва извършване на доставка на електрически уреди за нуждите на Върховна касационна прокуратура (ВКП), Върховна административна прокуратура (ВАП), Администрация на главния прокурор (АГП), НСлС, Бюро по защита при главния прокурор, Почивен дом „Изгрев“, гр. Бяла, обл. Варна, Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак и Учебен център „Трендафила“, п.п. „Витоша“, Учебна база „Боровец“, к.к. „Боровец“, гр. Самоков. Поръчката включва доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на следните стоки, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Телевизори - 65 бр. Обособена позиция № 2 - Миялна машина - 1 бр.; Планетарен миксер - 1 бр.; Ролков тостер-1бр.; Фритюрник - 1 бр.; Кухненски робот - 1 бр.; Миксер - 1 бр.; Ютия -2 бр.; Ледогенератор - 1 бр.; Електрическа кана - 1 бр. Тостер за сандвичи /грил скара/ - 1 бр.; Автоматична кафе машина - 1 бр.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 2 от 03.01.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG341, БИС ООД, ул.Георги Кирков No 28, България 8000, Бургас, Тел.: 05 6840456, E-mail: bisltd@abv.bg, Факс: 05 6716661

Интернет адрес/и:

URL: http://www.bisbg.com/bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на електродомакински уреди.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

40

ІII.7) Стойност, посочена в договора
8690 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

18.03.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
8690 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

25.03.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Стефка Милкова Инджова
VII.2)
Длъжност: Директор на дирекция "Сграден фонд и техническо обслужване" при Администрация на главния прокурор (определено длъжностно лице на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП съгласно Заповед № РД 04-358/04.10.2018г. на главния прокурор)