Версия за печат

00797-2019-0006

BG-Бургас:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 413 от дата 18.02.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000056814

BG341, Община Бургас, ул. Александровска № 26, За: Даниела Георгиева - Главен юрисконсулт в Дирекция Обществени поръчки, България 8000, Бургас, Тел.: 056 907242, E-mail: d.georgieva@burgas.bg, Факс: 056 841996

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.burgas.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/37386.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“Организиране на музикален фестивал „Space Music Festival, 90s”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Във връзка с предстоящия летен сезон и доказания принос на всяко едно културно събитие за развитието на Бургас като фестивален град, посещаван не само заради туристическите си забележителности, но и заради многообразието си от мероприятия, се породи идеята за музикален фестивал „Идеята за провеждането му е породена от носталгията по най-обичания, чакан и посещаван Фестивал „Spirit of Burgas”, който се радваше на огромен успех и който записа града ни във Фестивалната карта на света. Желанието ни е да върнем „духа на Бургас” с нова идея, различно място, нова концепция и участие на популярни, световноизвестни артисти от 90-те години на няколко специално изградени сцени, в два поредни дни, а именно: 9 и 10 август 2019 год., на територията на Пристанище – Бургас, очаквайки същия отзвук и мащабност. Уверени сме, че с този Фестивал отново градът ни ще бъде домакин на хиляди гости от страната и чужбина, както и огромна радост за бургазлии, които всяка година очакват завръщането на любимия си Фестивал, като оформянето на фестивалната зона ще успее да съчетае индустриалния стил на мястото със звученето на популярна музика, зони за отдих, храна и напитки.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

С оглед правното основание за провеждане на процедурата, а именно: чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП, не е възможно предметът на поръчката да бъде разделен на обособени позиции, тъй като предметът на поръчката представлява дейност, защитена от Закона за авторското право и сходните му права. Едновременно с това е неделим, тъй като всяка една дейност от предметния обхват е неразделно свързана с останалите, поради което е невъзможно разделянето на поръчката на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 166666.67 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП процедура на договаряне без предварително обявление може да бъде проведена от публичен възложител само в случай, че поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител при наличие на изключителни права, вкл. на права на интелектуална собственост. Възложителят прилага правното основание, тъй като не съществува достатъчно добра алтернатива или заместител и отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката. Съгласно утвърдената Програма за музикален фестивал „Space Music Festival, 90s“, същият ще се проведе в периода 9 и 10 август 2019 год. на територията на Пристанище Бургас. Носител на изключителните права за осъществяване на услугите, свързани с организация, реклама и провеждане за фестивала са преотстъпени на дружеството „Културно – масова дейност“ ЕООД. Те държат изключителните права върху селектираните артисти и са техни представители. С оглед на гореизложеното „Културно – масова дейност“ ЕООД притежава изключителни права за организиране, провеждане и реклама на музикален фестивал „Space Music Festival, 90s“, който ще се проведе в периода 9 и 10 август 2019 год. с участието на различни световноизвестни артисти на специално изградени сцени в територията на Пристанище Бургас.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Културно – масова дейност“ ЕООД, ЕИК 148139473, седалище: Област Варна, Община Варна, ПК 9010, населено място: гр. Варна, Район р-н „Приморски“, ул. „Д-р Владимир Смоленски“ № 10, ет. 3, ап. 10.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО: 25.02.2019 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, ет. 1, Заседателната зала. Посочената прогнозна стойност в раздел ІV.7) е максималният финансов ресурс, с който Възложителят разполага. При подаване на оферта, участникът следва да съобрази ценовото си предложение с максималния финансовия ресурс.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т. 5 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от публикуване на настоящото решение.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

18.02.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Йорданка Ангелова Бенова - Ананиева

VIII.2) Длъжност

Заместник-кмет "Култура и образование" при Община Бургас,упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгл. Заповед № 1190/04.05.2016 г.