Версия за печат

00396-2019-0002

BG-Борово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

6. ВиК инженерство


Решение номер 036 от дата 08.02.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000530479

BG323, Община Борово, ул. Никола Въпцаров № 1 А, За: Валерия Борисова, България 7174, Борово, Тел.: 0359 081402253, E-mail: borovo@borovo.org, Факс: 0359 081771474

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода"

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Договор № 18/07/2/0/00326, сключен на 03.07.2018 г. между ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ и Община Борово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. от мярка 7 от „Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“ за изпълнението на одобрен проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода"

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не е приложимо разделянето на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 29000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 8 от Закона авторското право и сродните му права (ЗАПСП), обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката. Според чл. 2 от ЗАПСП авторското право върху произведения на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението.Възложителят има сключен Договор от 16.05.2016г. с фирма "Теракад" ЕООД, с адрес: гр. Русе, ул. " Ангел Кънчев" № 34 с ЕИК: 117627617, за изработвване на инвестиционнен проект във фаза работен проект за обект "„Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода". Съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 2, т. 9, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 8 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) проектите, картите, схемите, плановете и други, отнасящи се до териториалното устройство са обект на авторско право и това право възниква за автора му със създаването на съответния проект, план, карта или схема. Ползвайки се от правото, регламентирано в чл. 42, ал. 1 от ЗАПСП, Изпълнителят на работния проект е запазил авторското си право върху проекта. Съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ, за законосъобразното осъществяване на строителните работи възниква необходимостта от упражняване на авторски надзор по всички части на основание чл. 162 ал. 2 от ЗУТ. Съобразявайки посоченото по-горе обстоятелство за наличието на неотчуждими, гарантирани и защитени от ЗАПСП авторски права на „ТЕРАКАД” ЕООД ГРАД РУСЕ, с ЕИК: 117627617 по отношение на инвестиционния работен проект, както и с цел оптимално и бързо изпълнение на строително-монтажни работи за обекта, е необходимо вменяване на Проектанта на задължението да извърши предвижданата услуга по упражняване на авторски надзор. Съгласно чл.79, ал.1 от ЗОП, публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление в определени случаи, сред които е този указан в точка 3, а именно: „поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител, в някой от следните случаи“, сред които е случаят указан в буква в), а именно: „наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост“. В случая еднозначно е налице „изключително право“, защото същото е определено в закон – чл. 162 от ЗУТ, чийто титуляр се явява проектантът. Съгласно чл.162, ал.2: „Условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Авторският надзор по всички части е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително.“ За да бъде изпълнено изискването на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ за определяне условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството чрез договор между Възложителя и Проектанта е необходимо изборът на изпълнител да бъде осъществен именно по реда, предвиден в чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Поканата се изпраща до "ТЕРАКАД" ЕООД, със седалище и адрес на управление: Област Русе, общ. Русе, гр. Русе, п.код 7000, АНГЕЛ КЪНЧЕВ 34, ЕИК: 117627617, индентификационен номер по ДДС BG 117627617, представлявано от РОСИЦА АТАНАСОВА КАДИНОВА-БИРКОВА.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Настоящото Решение подлежи на обжалване на основание чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП, жалба може да се подава в 10 - дневен срок от публикуване на решението за провеждане на процедура на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.02.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Валентин Панайотов Великов

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Борово