Версия за печат

02712-2019-0004

BG-Русе:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

14. Инженерство, профил Транспорт


Решение номер 27 от дата 07.02.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016168050071

BG323, Северноцентрално държавно предприятие ДП гр. Габрово- Териториално поделение Държавно ловно стопанство Дунав-Русе, гр. Русе ул. Мария Луиза № 19, За: Мария Коева- лесоинженер, България 7012, Русе, Тел.: 082 820217, E-mail: dunav@scdp.bg, Факс: 082 820223

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://scdp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.scdp.bg/procedures.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Горско и ловно стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на резервни части и ремонтни услуги на служебните автомобили, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие”ДП, гр.Габрово, стопанисвани от ТП Държавно ловно стопанство „Дунав” гр.Русе за срок от 12 календарни месеца

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на резервни части и ремонтни услуги на служебните автомобили, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие”ДП, гр.Габрово, стопанисвани от ТП Държавно ловно стопанство „Дунав” гр.Русе за срок от 12 календарни месеца, съгласно техническа спецификация приложение №1 от документацията

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Техническото обслужване, ремонтните услуги и доставката на резервни части, аксесоари, материали и консумативи за извършване на ремонтите не могат да се обособят в различни позиции, защото не е целесъобразно. Причините затова са, че разделянето на обществената поръчка на обособени позиции ще затрудни дейностите по извършване на основния и текущ ремонт на автомобилите,поради факта, че са взаимосвързани и възлагането им на едно лице гарантира бързо и качествено изпълнение на услугите и възможността за ползване на автомобилите за дейността на поделението.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 40000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Заповед на директора на "СЦДП"ДП, гр.Габрово за оправомощаване на директора на ДЛС Дунав да организира и проведе процедурата по ЗОП. Настоящата процедура е смесена по смисъла на чл.11, ал.2 от ЗОП и включва повече от един обект по чл.3 от ЗОП -доставка и услуга. Поради това и предвид по-високата стойност на доставките, основния предмет на поръчката се определя като доставка.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

07.02.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Йордан Василев Сарилиев

VIII.2) Длъжност

Директор на ТП ДЛС Дунав Русе