Версия за печат

01547-2018-0002

BG-Варна:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103061301

BG331, Пристанище Варна ЕАД, пл. Славейков № 1, За: Ива Петкова, България 9000, Варна, Тел.: 052 692457, E-mail: zop@port-varna.com, Факс: 052 632953

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.port-varna.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://port-varna.bg/bg/Profile/Public-orders.

I.4) Основна дейност

Пристанищни дейностиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 679 от 24.07.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01547-2018-0002
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Авариен ремонт на мобилен кран 144 т./№1, за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ОП-06-18 от 07.09.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

AT34, МАК ПОРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГМБХ, ул. „Хаделдорфщрасе“ № 30, Австрия 6830, Ранквайл, Тел.: 00359 0877688674, E-mail: macportint@macportint.it, Факс: 00359 0877688674

Интернет адрес/и:

URL: http://macportint.it/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши Авариен ремонт на мобилен кран 144 т./№1, съгласно Техническа спецификация на Възложителя, Техническо и Ценово предложение към оферта рег. № 742/08.08.2018 г. на Изпълнителя.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

100

ІII.7) Стойност, посочена в договора
186080.01 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

15.01.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на настоящия договор в срок до 15.12.2018 г.; Преди промяната: Изпълнителят се задължава да изпълни предмета на договора в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на подписването му.; След промяната: Изпълнителят се задължава да изпълни предмета на договора в срок до 100 (сто) календарни дни, считано от датата на подписването му.; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП
Променено условие: ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на настоящия договор в срок до 15.01.2019 г.; Преди промяната: Изпълнителят се задължава да изпълни предмета на договора в срок до 100 (сто) календарни дни, считано от датата на подписването му.; След промяната: Изпълнителят се задължава да изпълни предмета на договора в срок до 120 (сто и тридесет) календарни дни, считано от датата на подписването му.; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП
Променено условие: Общата стойност на настоящия договор, съгласно Ценово предложение към оферта рег. № 742/08.08.2018 г. е 186 080,01 лв. (сто осемдесет и шест хиляди и осемдесет лева и една стотинка) без ДДС, което се увеличава със стойността на 50 435 лв. (петдесет хиляди четиристотин тридесет и пет лева), съгласно оферта вх. № 13/08.01.2019 г. и Анекс № 3 от 14.01.2019 г.; Преди промяната: Общата стойност на договора, съгласно Ценово предложение към оферта рег. № 742/08.08.2018 г. е 186 080,01 лв. (сто осемдесет и шест хиляди и осемдесет лева и една стотинка) без ДДС.; След промяната: Общата стойност на договора, съгласно Ценово предложение към оферта рег. № 742/08.08.2018 г., оферта вх. № 13/08.01.2019 г. и Анекс № 3 от 14.01.2019 г. е 236 515.01 (двеста тридесет и шест хиляди петстотин и петнадесет лева и една стотинка) без ДДС.; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

Забавяне в дни: 85
Причини за забавянето: Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител [чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС]: ДА Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя: 1. поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни услуги, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, ако смяната на изпълнителя: а) е невъзможна поради икономически или технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на възложителя; 2. поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора.
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
236506.5 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

06.02.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Петър Ивов Сеферов
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор