Версия за печат

01547-2018-0005

BG-Варна:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103061301

BG331, Пристанище Варна ЕАД, пл. Славейков № 1, За: Ива Петкова, България 9000, Варна, Тел.: 052 692457, E-mail: zop@port-varna.com, Факс: 052 632953

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.port-varna.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://port-varna.bg/bg/Profile/Public-orders.

I.4) Основна дейност

Пристанищни дейностиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 750 от 09.08.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01547-2018-0005
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на грайфер за нуждите на "Пристанище Варна“ ЕАД, съгласно изискванията на Техническа спецификация и на Възложителя.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ОП-03-18 от 05.10.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ЕТ „ВЕСДРА – Генчо Дойчинов“, гр. София 1618, пк 339,, България 1000, София, Тел.: 0887 561719, E-mail: office@vesdra.com, Факс: 0888 600080

Интернет адрес/и:

URL: http://www.vesdra.com/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави 1 (един) брой новопроизведен грайфер модел MZGL 15000-3, марка PEINER, съгласно Техническа спецификация на Възложителя, Техническо и Ценово предложение към оферта рег. № 823/31.08.2018 г. на Изпълнителя.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

130

ІII.7) Стойност, посочена в договора
220000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.01.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
220000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

04.02.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Петър Ивов Сеферов
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор