Версия за печат

03435-2017-0001

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129010221

BG411, Стационарна комуникационна и информационна система, бул. Тотлебен 34, За: Ваклин Атанасов Бучуков, България 1606, София, Тел.: 02 9226809, E-mail: sektor5@abv.bg, Факс: 02 9226999

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://scis.armf.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://scis.armf.bg/protseduri.html.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

ОтбранаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОП-57-3 от 11.10.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
03435-2017-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на нетна активна електрическа енергия и поемане на небалансите за небитови потребители за нуждите на 11 (единадесет) обекта на Стационарната КИС.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 117 от 04.12.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, „Мост Енерджи“ АД, бул. „България“ № 118, България 1618, София, Тел.: 02 4169843, E-mail: office@mostenergy.eu, Факс: 02 4160532

Интернет адрес/и:

URL: http://www.mostenergy.eu/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на количества нетна активна електрическа енергия и балансиране на електроенергията при условията на договора.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
800000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
836802.55 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Пълната информация за обществената поръчка е публикувана в Профил на купувача на Възложителя на адрес: https://scis.armf.bg/protsedura/547.html.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

18.01.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Людмил Иванов Стоянов
VII.2)
Длъжност: Командир на Стационарната комуникационна и информационна система