02711-2018-0040

BG-Провадия:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120111

BG331, ТП Държавно горско стопанство Провадия при СИДП ДП Шумен, кв.Север, За: инж.Ангелина Янева-зам.директор при ТП ДГС Провадия, България 9200, Провадия, Тел.: 0518 42170, E-mail: dgs.provadia@dpshumen.bg, Факс: 0518 42176

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sidp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://wp.me/p82ovF-czr.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организацияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 20 от 31.01.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02711-2018-0040
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Извършване на услуга, включваща товаро- разтоварни дейности с включен транспорт за нуждите на ТП „ДГС Провадия“ за 2018 година, съгласно техническа спецификация“


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 16 от 25.04.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG331, Зелени Балкани Провадия ЕООД, ул.Дунав №46, България 9200, Провадия, Тел.: 089 9145864, E-mail: tony_georgievaa@abv.bg, Факс: 089 9145864

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Извършване на услуга, включваща товаро- разтоварни дейности с включен транспорт за нуждите на ТП „ДГС Провадия“ за 2018 година, съгласно техническа спецификация

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

31.12.2018 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
2200 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
2197 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

17.01.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж.Живко Драгомиров Живков
VII.2)
Длъжност: директор на ТП ДГС Провадия