Версия за печат

02716-2019-0002

BG-Бургас:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

56. Горско стопанство


Решение номер РД 10-06 от дата 14.01.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 201617654

BG341, ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП - гр.Сливен, ТП ДГС-БУРГАС, ул. Цар Иван Шишман №8, ет.2, За: Деница Григорова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 842369, E-mail: dgsburgas@uidp-sliven.com, Факс: 056 842577

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dgsburgas.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/2741.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Управление, стопанисване и опазване на горски територии.


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка, на нетни количества активна електрическа енергия /високо/сридно/ниско напрежение/ и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти в Териториалния обхват на ТП „ДГС-Бургас“,

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка, на нетни количества активна електрическа енергия /високо/сридно/ниско напрежение/ и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти в Териториалния обхват на ТП „ДГС-Бургас“,

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предмета на поръчката е неделим.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 5300 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Доставката на ел. енергия в ТП „ДГС Бургас“ до момента е извършвана по силата на Договор № СН 04-12/21.09.2017 г. от дружеството „Мост енерджи“ АД. С писмо изх. № ПО 00-346/03.12.2018 г. от инж. Пейчо Върбанов - директор на „ЮИДП Сливен“ ДП, ни е съобщено, че дружеството „Мост Енерджи“ АД желае да прекрати договора за доставака на електрическа енергия, поради покачващите се цени на същата. Договор № СН 04-12/21.09.2017 г. е прекратен по силата на Допълнително споразумение № 1 от 03.12.2018 г., от което следва необходимостта от провеждане на процедура по чл. 79,ал. 1 т. 4 от ЗОП. Съгласно чл. 79, ал. 1 т. 4 от ЗОП възложителят, може да проведе процедура на договаряне без предварително обявление: 1. Поради изключителни обстоятелства и невъзможност да се спазят сроковете за предвидените в ЗОП процедури. 2. Обстоятелствата с които се обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат от Възложителя. Считам, че са налице в конкретния случаи двете горепосочени предпоставки. По първата предпоставка: Във връзка с осъществяване на част от дейностите на стопанството – осчетоводяване, фактуриране, провеждане на електронни търгове, изготвяне на докладни и кореспонденция и цялостната дейност на администрацията, които е невъзможно да се извършват без електрическо захранване, ще се затрудни и наруши нормалното изпълнение на нормативно установените дейности на Възложителя. По втората предпоставка: Дружеството „МОСТ ЕНЕРДЖИ”АД не е предприело действия по подновяване на сключеният между нас договор, въпреки нашето желание изразено чрез изпратен анекс, което доказва, че основанието за неотложност не е по вина на Възложителя - ТП ДГС Бургас, а по вина на Изпълнителя на договора. Видно от писмо с изх. № ПО 00-364/03.12.2018 г., дружеството „МОСТ ЕНЕРДЖИ”АД желае прекратяване на договора за доставка на ел. енергия, което доказва ,че основанието за неотложност не е по вина на Възложителя - ТП ДГС Бургас, а по вина на Изпълнителя на договора.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Съгласно чл. 65, ал. 1 от ППЗОП покана за участие не се изпраща. Договор за доставка на електрическа енергия ще бъде сключен с „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл. 65, ал. 2 от ППЗОП договорът с „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД ще бъде сключен след влизане в сила на настоящето Решение, за срок не повече от 12 месеца.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.197 от ЗОП,

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.01.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Кирил Цвятков Петков

VIII.2) Длъжност

Директор на "ДГС-Бургас"