Версия за печат

02716-2018-0190

BG-Бургас:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

56. Горско стопанство


Решение номер РД 01-50 от дата 20.12.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 201617654

BG341, ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП - гр.Сливен, ТП ДГС-БУРГАС, ул. Цар Иван Шишман №8, ет.2, За: Деница Григорова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 842369, E-mail: dgsburgas@uidp-sliven.com, Факс: 056 842577

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dgsburgas.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/2687.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Управление, стопанисване и опазване на горски територии.


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и други /, включително и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката в случай на необходимост, за нуждите на ТП ДГС „Бургас“,

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поддръжката на офис техниката, доставката и монтажа на резервни части и консумативи обхваща: компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и други компютърни периферии, за срок от 24 месеца. Изпълнителят ще има задължение да поддържа в работно състояние компютърната техника и периферни устройства на Възложителя за времето на действие на договора, съгласно Техническата спецификация на поръчката, част от документацията за участие. Избраният изпълнител ще доставя с предложена от него търговска отстъпка резервни части и консумативи за повредената офис техника при необходимост. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка включва и стойността на вложените консумативи и резервни части.Разходите за доставка на вложените при необходимост консуманитиви и резервни части за срока на договора не може да надвишава 6 600 лв. (шест хиляди и шестстотин лева) без ДДС.При изчерпване на предвиденият финансовият ресурс на Възложителя за въпросните доставки, Възложителят няма да прави поръчки.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Основен мотив за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции е фактът, че дейностите следва да се извършват от един Изпълнител, който периодично при заявяване от страна на Възложителя да се явява на адреса на предприятието и да изпълнява съответните дейности съгласно Техническата спецификация по поддръжка, профилактика и ремонт на офис техниката на Възложителя. В случай, че при осъществяването на дейностите по поддръжка или ремонт на офис техниката, избраният Изпълнител установи, че е нужно да бъдат вложени консумативи и резервни части за отстраняване на повреда, същият ще уведомява за това Възложителя и след неговото съгласие ще се извършва влагането им. Този факт обуславя неразривната връзка между поддръжката на техниката на Възложителя и доставката на необходимите резервни части, те са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. Евентуално предвиждане на обособени позиции би увеличило и вероятността от забавяне на изпълнението. Предвид горните съображения и с оглед основната цел на закона за постигане на ефективност при разходване на публичните средства, в случая се приема, че разделянето на обществената поръчка на обособени позиции не е целесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 8500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедура по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП е обусловен от прогнозната стойност на поръчката, която попада в рамките на стойностите по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Общата прогнозната стойност за изпълнение предмета на поръчката е 8500 /осем хиляди и петстотин/ лева без ДДС, разпределена както следва: а) За предоставянето на услугата поддръжка на офис техниката – до 1900,00 лв. (хиляда и деветстотин) лева без ДДС; б) За заплащане на вложените консумативи и резервни части при възникнали повреди на описаната техника– до 6 600 лв. (шест хиляди и шестстотин лева) без ДДС.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.1 ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.12.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Кирил Цвятков Петков

VIII.2) Длъжност

Директор на "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-БУРГАС"