Версия за печат

02538-2018-0013

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121817309

BG411, Прокуратура на Република България - главен прокурор, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, За: Гергана Чолакова, България 1000, София, Тел.: 02 8036035, E-mail: gcholakova@prb.bg, Факс: 02 9633373

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://prb.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-139.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделенияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОПИ-782 от 25.06.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02538-2018-0013
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка предвижда доставка, монтаж, програмиране, тестване, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване през гаранционния срок на нова, неупотребявана телефонна централа и телефони с характеристики,предвидени в техническата спецификация. В поръчката е включена доставка на: телефонна централа - 1 бр., аналогов телефон - 210 бр., VoIP телефон - 4 бр., както и инсталация и първоначално конфигуриране и обучение на технически персонал на възложителя за администриране на доставеното оборудване


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 102 от 21.09.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, АСАП ЕООД, бул. Цар Борис III-ти № 93-95, ет. 2, офис 1` (едно прим), България 1612, София, Тел.: 02 4475115, E-mail: sales@asap.bg, Факс: 02 4475115

Интернет адрес/и:

URL: https://www.asap.bg/company.html.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на телефонна централа за нуждите на Национална следствена служба. Договорът включва доставка, монтаж, програмиране, тестване, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване през гаранционния срок на нова, неупотребявана телефонна централа и телефони с характеристики,предвидени в техническата спецификация и предложението за изпълнение. В поръчката е включена доставка на: телефонна централа - 1 бр., аналогов телефон - 210 бр., VoIP телефон - 4 бр., както и инсталация и първоначално конфигуриране и обучение на технически персонал на възложителя за администриране на доставеното оборудване.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

59

ІII.7) Стойност, посочена в договора
25482 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

10.12.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
25482 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Окончателното изпълнение на договора е удостоверено с подписване на приемо -предавателен протокол на 30.11.2018г. Плащането по договора е извършено на 10.12.2018г.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

19.12.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Мирослава Емилова Райковска-Горанова
VII.2)
Длъжност: Главен секретар на Администрация на главния прокурор (определено длъжностно лице на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП съгласно Заповед № РД 04-184/01.06.2018г. на главния прокурор на Република България)