Версия за печат

00738-2018-0010

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695121

BG411, Патентно ведомство на Република България, бул. Д-р Г. М. Димитров № 52 Б, За: Ирина Николова, България 1040, София, Тел.: 00359 29701468, E-mail: inikolova@bpo.bg, Факс: 00359 28735258

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bpo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 140 от 06.08.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00738-2018-0010
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е “„Доставка на два броя автомобили и един микробус за целите на проверките, извършвани от Патентно ведомство“ с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на един брой автомобил с повишена проходимост за целите на проверките, извършвани от Патентно ведомство“; Обособена позиция № 2: „Доставка на един брой лек автомобил за целите на проверките, извършвани от Патентно ведомство“; Обособена позиция № 3: „Доставка на един брой микробус за целите на проверките, извършвани от Патентно ведомство“.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 90-00-54 от 24.10.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, МОТО ПФОЕ ЕООД, бул. Сливница № 444, България 1000, София, Тел.: 00359 29842392, E-mail: tenders@motophoe.bg, Факс: 00359 29842233

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Доставка на един брой микробус за целите на проверките, извършвани от Патентно ведомство“.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

1

ІII.7) Стойност, посочена в договора
65538 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.10.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
65538 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

26.11.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Офелия Гарабед Киркорян –Цонкова
VII.2)
Длъжност: Заместник-председател на Патентно ведомство на Република България - упълномощен възложител със Заповед № 582-А/30.10.2017 г. на Председателя на Патентно ведомство