Версия за печат

02709-2018-0065

BG-Мездра:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер 1 от дата 25.10.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760119

BG313, ТП Държавно горско стопанство Мездра, ул.Родопи № 2, За: Лидия Дилкова Воденичарска, България 3100, Мездра, Тел.: 0910 93387, E-mail: dlmezdra@abv.bg, Факс: 0910 93387

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181025kuXn10075367.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии- държавна собственост


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на ТП ДГС Мездра" за период от 36 месеца.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка предвижда доставка на :безоловен бензин А 95 Н , приблизително 18000 литра, дизелово моторно гориво/евродизел/ приблизително 4000 литра , газ Пропан - бутан приблизително 10000 литра, гориво - смазочни материали приблизително на стойност 2000 лв. , за срок от 36/ тридесет и шест/ месеца, считано от 12.02.2019г., или до достигане на прогнозната стойност на поръчката 54000 лева без ДДС, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.Доставките ще се извършват в търговските обекти /бензиностанции/ на продавача на територията на гр. Мездра и гр. Роман , както и на всички останали бензиностанции на Продавача на територията на страната , където ще се зарежда безкасово /чрез карти за безналично плащане/. Количествата са прогнозни и са изчислени на база потреблението за минал период, като Крайния Купувач ще ги усвоява според нуждите си , като може да заявява доставка под /над обявеното количество , а Крайния Продавач няма да търси отговорност , ако не се усвоят в цялост. Обектът на обществената поръчка е доставка на течни горива и гориво - смазочни материали , осъществявана чрез покупка съгл. чл. 3 ,ал. 1, т.1 от ЗОП. Горивата трябва да отговарят на БДС и разпоредбите на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива , условията , реда и начина на техния контрол и нейните изменения и допълнения. Процедурата - Договоряне без предварително обявление да се реализира , чрез стоковата борса.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Във връзка с чл. 46 , ал. 1, изречение второ от ЗОП , Възложителя не раделя поръчката на обособени позиции , тъй като счита за целесъобразно и съответстващо на интересите му цялостното изпълнение да се възложи на един изпълнител. Възложителят мотивира решението си за нерезаделяне на обществената поръчка със следното: съществува риск при разделяне изпълнието на поръчката прекомерно да се затрудни технически , а необходимостта от координиране на ръзлични изпълнители би могла сериозно да застраши правилното изпълнение на поръчката. Във връзка с изложеното и факта , че предмета на поръчката попада в един клас, съгласно общия терминологичен речник и не включва разнородни дейности / доставки , Възложителят счита , че не е целесъобразно и няма причина настоящата обществена поръчка да бъде разделена на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 54000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 5 , ал. 2 , т. 13 СЗДП ДП Враца е публичен възложител на обществени поръчки . Териториалното поделение с промяната на п.9 от ПЗР на ЗОП не е възложител на обществени поръчки и прогнозната стойност на поръчката е определена на база разходите за горива и смазочни материали на всички ТП на СЗДП ДП. Съгласно чл.79 , ал. 1 , т.7 от ЗОП възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на Договоряне без предварително обявление , когато предмет на поръчката е доставка на стока , която се търгува на стокова борса , съгласно списък , одобрен с акт на Министреския съвет, по предложение на министъра на финасите. Изборът на процедура на договаряне без предварително обявление в настоящия случай се обуславя от обстоятелството, че стоките , предмет на настоящата поръчка , а именно: безоловен бензин А 95, дизелово моторно гориво /евродизел/, газ пропан - бутан и гориво - смазочни материали , са включени в списъка на стоките по чл.79 , ал.1, т.7 и чл.191 , ал.1, т.6 от ЗОП одобрен от Министерски съвет с ПМС №191 от 29.07.2016г. , изм. ДВ , бр. 99 /13.12.2016г. На основание чл. 79 , ал.4 от ЗОП договорът се сключва по правилата на съответната стокова борса.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка се провежда по правилата на съответната стокова борса и приложимите разпоредби на ЗОП и ППЗОП.Не се одобрява и не се изпраща покана за участие до определени лица, съгласно чл.64, ал.1 и чл. 65, ал.1 от ППЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Процедурата за възлагане на обществената поръчка ще се реализира чрез борсово посредничество на сесии на, "Софийска стокова борса" АД и при условията на чл.79, ал. 1 , т.7 от ЗОП. Договорът за доставка се сключва по реда на ЗСБТ , чрез борсов посредник на основание сключен договор за борсово посредничество.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Настоящото Решение подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл. 197 , ал. 1 , т. 5 от ЗОП - публикуване на Решението за провеждане на процедура на договаряне без обявление по чл.18 , ал. 1 , т. 8 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

25.10.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Евгения Константинова Христова

VIII.2) Длъжност

Директор на ДГС Мездра