Версия за печат

00546-2018-0011

BG-гр. София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

50. Медицинска техника


Решение номер 1800256 от дата 28.08.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000662776

BG411, Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология- ЕАД, ул. Пловдивско поле №6, За: Ивета малинова,Росица Христова, Айсел Юсеин, България 1756, гр. София, Тел.: 02 8076355, E-mail: imalinova@sbaoncology.bg, Факс: 02 8706321

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sbaloncology.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171013nAWi1093740.

I.2) Вид на възложителя

Друг: чл.5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Пълно абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на уредба за хеликална терапия в Клиника по лъчелечение на УСБАЛ по Онкология гр. София

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се дейности по пълно абонаментно извънгаранционно техническо обслужване с включен труд и и резервни части - за срок от 12 месеца. Предметът на обществената поръчка за пълно абонаментно техническо обслужване на Уредба за хеликална терапия „Tomo Therapy - Tomo HDATM” SN 0110557 включва: - профилактика на уредбата съгласно изискванията на възложителя; - ремонт на уредбата, включващ доставка и монтаж на всички необходими резервни части, включително вакуумни елементи; - профилактика и поддръжка на базата данни, задължителните актуализации на софтуера, включително и необходимите лицензи и софтуерна поддръжка на компонентите на уредбата включително планиращата система; - настройка, подробни изпитвания, контрол на качеството на уредбата, съгласно изискванията на производителя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предмета на обществената поръчка не допуска разделяне. Услугата ще бъде приложена за подръжка на медицински апарат.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 880000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение № З-81/14.03.2018 г. е открита обществена поръчка с предмет: Пълно абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на уредба за хеликална терапия в Клиника по лъчелечение на УСБАЛ по Онкология гр. София “, публикувана в Агенцията по обществени поръчки на 16.03.2018 с № 00546-2018-0005 обявление № 18-00-107 от 14.03.2018 и Обявление, публикувано под номер 2018/S 053-117489от 16.03.2018 в Официалния вестник на ЕС. С Решение № З-118/20.04.2018 г. Възложителят, на основание чл. 110, ал.1, т.1 от ЗОП е прекратил обществената поръчка, поради липса на подадени оферти. С отправяне на настоящата покана, на основание чл. 79, ал. 1, т.1 от ЗОП, се цели възлагане на поръчка, съгласно приложена техническа спецификация, неразделна част от настоящата покана чрез процедура договаряне без предварително обявление при най-изгодни за възложителя условия като първоначалните условия за възлагане на поръчката не са съществено променени. За провеждане на настоящата процедура Възложителят е избрал да проведе договаряне без обявление поради: 1. наличие на изключителни права, включително на право на интелектуална собственост съгласно чл. 79, ал. 1, т.3, буква „В”. 2. липса на подадени оферти при предходна открита процедура Вид на процедурата –договаряне без предварително обявление по чл. 18, ал.1, т.8 във връзка с чл. 79, ал.1, т.1 от ЗОП. За провеждане на настоящата процедура Възложителят е избрал да проведе договаряне без предварително обявление съгласно подробните мотиви, изложени в поканата. Възложителя обявява поръчката по чл. 75, ал. 7, т.1 от ЗОП. Мотиви: Изтекъл договор за подръжка на медицинска апаратура, с ключово значение за живота и здравето на българските граждани; Предходни две процедури по обществени поръчки, завършили без избор на изпълнител, поради независещи от възложителя обстоятелства; Единствен оторизиран представител на територията на България за подръжка и доставка на оригинални, резервни части е "МЕДИТЕЛ Хелдкеар България" ООД.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Изпратена до "МЕДИТЕЛ Хелдкеар България" ООД гр. София.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: З-81 от 14.03.2018 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00546-2018-0005

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

За да изпълняват дейностите по настоящата поръчка (дейности по абонаментно извънгаранционно техническо обслужване), участниците, установени в България, следва да разполагат със специална лицензия съгласно националното законодателство - лицензия от Агенцията за ядрено регулиране за работа с източници с йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, ремонтни дейности на апаратурата, представляваща източник на йонизиращи лъчения. Участниците - чуждестранни лица следва да разполагат с еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени. На основание чл. 60, ал. 2 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците да докажат наличието на такава регистрация. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, съгласно чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП, когато: 1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс: 2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 5. е установено, че: а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

срока по чл. 197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.08.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Стефан Константинов Константинов

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен Директор на УСБАЛ по онкология гр. София