Версия за печат

02538-2017-0016

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121817309

BG411, Прокуратура на Република България - главен прокурор, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, За: Мариан Вачевски, България 1000, София, Тел.: 02 8036035, E-mail: mvachevski@prb.bg, Факс: 02 9633373

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://prb.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vzlagane-na-obshestvenata-por/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделенияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОПИ-1146 от 11.10.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02538-2017-0016
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

•Анализите на съществуващото състояние и наличните ресурси, които се изготвят от Изпълнителя, след сключването на договора; •Доставка на хардуера, оборудването и софтуера, предмет на настоящата обществена поръчка: - Сървър №1 за виртуализация - 1 брой; - Сървър №2 за виртуализация - 1 брой; - Дисков масив № 1 – 1 брой в основен център на ядрото на ЕИСПП; - Дисков масив № 2 – 1 брой в рековери център на ядрото на ЕИСПП; - SAN комутатори – 2 броя; - Непрекъсваеми токозохранващи устройства – 2 броя, един в основен център в гр. София и един в рековери център гр. Пловдив; - Маршрутизатори – 2 броя; - Комуникационни модули – 2 броя; - Кабели за връзка между SFP модули – 2 броя; - LAN комутатори – 2 броя; - Лентово устройство – 1 брой; - Софтуер за архивиране/възстановяване и репликация на виртуални машини и данни; - Шкаф за сървъри – 1 брой; - Лицензи за IBM MQ - 2 бр. лицензи за 1 ядро. •Инсталиране, конфигуриране, доразвитие и изграждане на среда за репликации в основния и рековери центровете; • Мигриране на съществуващите ресурси; •Тестване и приемни изпитания. •Пускане в редовна експлоатация. •Гаранционна поддръжка на всички технически средства и изградени услуги. •Aнализ на хардуерното и комуникационно оборудване и използваните технологии, представя се в срок до 10 дни преди изтичане на гаранционната поддръжка, предмет на настоящата обществена поръчка, както и изготвяне на препоръки за осигуряване на последващо нормално отказоустойчиво функциониране и бъдещо доразвитие на ЕИСПП.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 11 от 12.02.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Индекс България ООД, ж.к. Младост 1, бл. 54, ет. 1, България 1784, София, Тел.: 02 9034400, E-mail: ib@indexbg.bg, Факс: 02 9753681

Интернет адрес/и:

URL: http://www.indexbg.bg/web/bg/index.html.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Доставка на хардуер, комуникационно оборудване и друго оборудване, необходимо за доразвитие на рековери центъра на ядрото на ЕИСПП и закупуване на софтуер“

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

150

ІII.7) Стойност, посочена в договора
236608.11 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 85% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

30.07.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
236608.11 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Плащането по договора е извършено на 30.07.2018 г., което в размер на 100 % от стойността му или 236 608,11 лв. без вкл. ДДС или 283 929,73 лв. с ДДС.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

24.08.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ
VII.2)
Длъжност: Следовател в НСлС /Определено длъжностно лице на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-04-200/07.07.2017 г. на г-н Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България/