Версия за печат

05397-2018-0014

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

17. Машинно инженерство


Решение номер ДАЕУ-6329 от дата 08.08.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 177098809

BG411, Председателят на Държавна агенция Електронно управление, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6, За: Венцеслав Янков, България 1000, София, Тел.: 02 9492355, E-mail: vyankov@e-gov.bg, Факс: 02 9492158

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.e-gov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.e-gov.bg/bg/zop/zop2016.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: ДАЕУ има функции по издаване, налагане и контрол на политики, правила и добри практики в областта на електронното управление.


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ДАЕУ по обособени позиции“.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ДАЕУ за: Обособена позиция №1 – Общини Столична, Ботевград и Благоевград; Обособена позиция №2 – Общини Пловдив Панагюрище, Ст. Загора, Хасково, Харманли и Велинград;

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 120000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение № ДАЕУ-2801/24.04.2018 г. е открита процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторни превозни средства, собственост на ДАЕУ по обособени позиции“. С Решение № ДАЕУ-4608/27.06.2018 г., процедурата е прекратена за обособена позиция № 1, № 2, № 3 и № 5, като мотивите за прекратяването са, че всички оферти за участие не отговарят на условията за представяне или са неподходящи. Съгласно чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП, възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица, когато процедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени оферти или подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са съществено променени.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„ЕСПАС АУТО” ООД, гр. София, ЕИК: 112639195;

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5, жалба може да се подава в 10-дневен срок от публикуването на настоящото решение.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.08.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Вяра Методиева Тодева

VIII.2) Длъжност

Директор на дирекция „Обществени поръчки“, възложител на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № ДАЕУ-6252/07.08.2018 г. на председателя на ДАЕУ.