Версия за печат

00738-2018-0010

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

37. Администрация и управление


Решение номер 140 от дата 06.08.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695121

BG411, Патентно ведомство на Република България, бул. Г. М. Димитров № 52 Б, За: Ирина Николова, Яна Младенова, България 1040, София, Тел.: 00359 29701468, E-mail: inikolova@bpo.bg, Факс: 00359 28735258

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bpo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на два броя автомобили и един микробус за целите на проверките, извършвани от Патентно ведомство, с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на един брой автомобил с повишена проходимост за целите на проверките, извършвани от Патентно ведомство“; Обособена позиция № 2: „Доставка на един брой лек автомобил за целите на проверките, извършвани от Патентно ведомство“; Обособена позиция № 3: „Доставка на един брой микробус за целите на проверките, извършвани от Патентно ведомство“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на обществената поръчка: „Доставка на два броя автомобили и един микробус за целите на проверките, извършвани от Патентно ведомство“ с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на един брой автомобил с повишена проходимост за целите на проверките, извършвани от Патентно ведомство“; Обособена позиция № 2: „Доставка на един брой лек автомобил за целите на проверките, извършвани от Патентно ведомство“; Обособена позиция № 3: „Доставка на един брой микробус за целите на проверките, извършвани от Патентно ведомство“. За подобряване качеството и ефективността на звеното, натоварено с контролни функции в Патентно ведомство, следва да се закупят 1 брой автомобил с повишена проходимост, 1 брой лек автомобил и 1 микробус за целите на проверките, свързани с административнонаказателната отговорност. По този начин ще се постигне по-ефективна защита срещу нарушенията на права върху обектите на индустриална собственост, което от своя страна ще доведе до създаване на сигурна и защитена среда за бизнеса и създадената от него индустриална собственост. С осигуряването на нови автомобили – конкретно за нуждите на звеното, натоварено с контролни функции, ще се осигури възможност за бърза реакция при подаване на сигнал за нарушение и защита обектите на интелектуална собственост.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 177890 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Избраната процедура има за цел да осигури максимална прозрачност и публичност при избор на изпълнител.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП, а именно: Жалба може да се подава в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

06.08.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ОФЕЛИЯ ГАРАБЕД КИРКОРЯН- ЦОНКОВА

VIII.2) Длъжност

ЗАМ. -ПРЕДСЕДАТЕЛ, УПЪЛНОМОЩЕН ВЪЗЛОЖИТЕЛ СЪС ЗАПОВЕД № 582-А/30.10.17г.