Версия за печат

00276-2018-0015

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

14. Инженерство, профил Транспорт


Решение номер ОП-28 от дата 02.08.2018 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, Български пощи ЕАД, ул.Академик Стефан Младенов № 1 бл.31, За: Константин Добрев, България 1700, София, Тел.: 00359 2493328, E-mail: K.Dobrev@BGPOST.BG, Факс: 00359 2625329

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgpost.bg/bg/zop.

I.4) Основна дейност

Пощенски услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварителна покана за участие


IІI: Правно основание

Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка чрез финансов лизинг с право на закупуване на нови товарни автомобили с полезна товароносимост над 3,5 тона – 5 броя за нуждите на „Български пощи” ЕАД”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В рамките на настоящата обществена поръчка, възложителят цели осигуряване на доставка на нови товарни автомобили с полезна товароносимост над 3,5 тона - 5 броя, за нуждите на „Български пощи" ЕАД, включително и осигуряване на гаранционно (сервизно) обслужване на доставените автомобили.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Показателите за оценка на офертите:

2

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Във връзка с чл.46, ал.1 от ЗОП възложителят е преценил, че не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 743500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 3748000 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Открита процедура с предмет „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ С ПРАВО НА ЗАКУПУВАНЕ НА НОВИ АВТОМОБИЛИ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“: - Обособена позиция 1 - Товарни автомобили с бензин-газ двигател (с LPG газ пропан-бутан - фабрична газова уредба), или дизелов двигател, с полезна товароносимост до 850 кг – 80 броя; - Обособена позиция 2 - Товарни автомобили с полезна товароносимост до 1600 кг– 20 броя; - Обособена позиция 3 - Товарни автомобили с полезна товароносимост над 3,5 тона – 5 броя; - Обособена позиция 4 - Пътнически бусове /8+1/ места - 2 броя.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата процедура се провежда на основание чл.18, ал.1, т.9 от ЗОП, във връзка с чл. 138, ал.1 и чл. 79, ал.1, т.1 от ЗОП, доколкото при провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ С ПРАВО НА ЗАКУПУВАНЕ НА НОВИ АВТОМОБИЛИ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, процедурата в частта за обособена позиция № 3 – “Товарни автомобили с полезна товароносимост над 3,5 тона - 5 броя” е прекратена с влязло в сила Решение № ОП-6-15/22.06.2018г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„ОББ ИНТЕРЛИЙЗ" ЕАД, ЕИК 831257890 "БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ" АД ЕИК 203540847 "ПЪЛДИН ТРАНС СЕРВИЗ" ООД 115568401

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: ОП-6-1 от 16.03.2018 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00276-2018-0005

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 и т.7 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.08.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ДЕЯН СТОЯНОВ ДЪНЕШКИ

VIII.2) Длъжност

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР