Версия за печат

04181-2018-0002

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

46. Биологически науки


Решение номер ОП-01-11 от дата 03.08.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 175905638

BG411, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей - Българска академия на науките, гр. София 1113, ул. „Академик Георги Бончев“, бл. 25, За: Ралица Янакиева, България 1113, София, Тел.: 02 9792311, E-mail: iempam_zop@abv.bg, Факс: 02 8710107

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.iempam.bas.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.iempam.bas.bg/op.html.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: научна дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на реактиви, материали, консумативи и фураж за лабораторни животни по Договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката предвижда извършване на доставки на реактиви, материали, консумативи и фураж за нуждите на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей – Българска академия на науките, необходими за изпълнение на дейностите по Договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01 по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, Процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“, по която ИЕМПАМ-БАН е бенефициент. Подробно описание на артикулите от всяка обособена позиция е посочено в Техническата спецификация и приложения към нея опис в табличен вид.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Договор №BG05M2OP001-2.009-0019-С01

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 71598.21 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Чл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.08.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц. Светлозара Любомирова Петкова, доктор

VIII.2) Длъжност

Директор на ИЕМПАМ-БАН