Версия за печат

02743-2016-0001

BG-С.СРЕДИЩЕ:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000559025

BG325, ПГМСС Н.Й.ВАПЦАРОВ, УЛ.ДОБРУДЖА 80, За: МИХАЕЛА ПЕТРОВА, България 7560, С.СРЕДИЩЕ, Тел.: 087 9926055, E-mail: mss.sr@mail.bg, Факс: 086 262320

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://sop.bg/pgmss-986/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/pgmss-986/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ОбразованиеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 496 от 17.03.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02743-2016-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на горива за нуждите на ПГМСС "Никола Й.Вапцаров" с.Средище


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 2410 от 05.07.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG315, ПЕТРОЛ АД, УЛ. ТЪРГОВКСА 12, България 5500, ЛОВЕЧ, Тел.: 02 9690300, E-mail: delovodstvo@petrol.bg, Факс: 02 9690300

Интернет адрес/и:

URL: http://www.petrol.bg/.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка чрез закупуване от търговски обект (бензиностанция) в гр. Силистра на дизелово гориво и бензин А-95 за МПС

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

05.07.2016 г. 

Крайна дата

05.07.2018 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
32000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

05.07.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
7654 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

12.07.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: КАМЕН ДИМИТРОВ НЕДЕЛЧЕВ
VII.2)
Длъжност: ДИРЕКТОР